”Kobran” Me­tin Bas­ber­ber

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

● När Ve­ho Sve­ri­ges vd Me­tin Bas­ber­ber, 57, kör­de drag­bi­ke (dragra­ce på mo­tor­cy­kel) i sin ung­dom vur­pa­de han i Alas­ta­ro 1992 i en has­tig­het av in­e­mot 300 km/h. I olyc­kan bröt han bå­da ar­mar­na och be­nen och fick en mängd and­ra ska­dor.

● Täv­lings­kar­riä­ren upp­hör­de med olyc­kan, men ki­rur­ger­na på uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Åbo lap­pa­de ihop ho­nom så bra att han kun­de fort­sät­ta kar­riä­ren i bil­bran­schen ef­ter en lång kon­va­le­scens.

● – In­tres­set för fart och far­li­ga si­tu­a­tio­ner för­svann in­te. Mo­tor­cy­keln är än­nu en vik­tig del av min fri­tid. Jag har all­tid va­rit fart­ga­len och gil­lat att me­ka med mo­to­rer, sä­ger Bas­ber­ber som gick un­der smek­nam­net ”Kobran” när han täv­la­de.

● Det nam­net dök upp när Ve­hos an­sva­ri­ge di­rek­tör för ut­lands­verk­sam­he­ten, Ken­neth Ny­man, in­for­me­ra­de ar­bets­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och per­so­na­len om va­let av ny vd i en­lig­het med den svens­ka med­be­stäm­man­de­la­gen.

● – Fac­ket ha­de ing­en aning om vem Me­tin var, men verk­stads­per­so­na­len i de då ny­in­köp­ta en­he­ter­na i Karl­stad och Öre­bro gav tum­men upp för att vi ha­de an­ställt Kobran, skrat­tar Ny­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.