C-klas­sen upp­da­te­ra­des

Mer­ce­des-Benz C-klass är en av bil­värl­dens tro­tjä­na­re och har i sin nu­va­ran­de in­kar­na­tion fun­nits se­dan 2014. Un­der som­ma­ren pre­sen­te­ra­des en för­bätt­rad ver­sion med nya mo­to­rer, bätt­re ut­rust­ning och vis­sa smär­re ytt­re för­änd­ring­ar.

Hufvudstadsbladet - - Trafik - TEXT & FOTO: BO INGVES

Nya Mer­ce­des-Benz C är kans­ke in­te det op­ti­ma­la for­do­net, men nog så myc­ket trev­li­ga­re att kö­ra läng­re sträc­kor med än många kon­kur­ren­ter. I det här fal­let var en tripp till No­kia en hutt och en hän­del­se, som det he­ter i vis­sa land­sän­dor.

Un­der star­ten en mörk och reg­nig höst­mor­gon fick de stan­dard­mon­te­ra­de LED-strål­kas­tar­na verk­li­gen vi­sa vad de gick för. Ljus­styr­kan var till­räck­lig för att gö­ra mör­ker­kö­ran­det rik­tigt lätt. På till­vals­lis­tan finns ad­ap­ti­va strål­kas­ta­re med hel­ljus som en­ligt till­ver­ka­ren ly­ser 650 me­ter fram­åt.

Strål­kas­tar­na och bak­lju­sen har upp­da­te­rats, men på det sto­ra he­la är det svårt att ex­te­ri­ört skil­ja den an­sikts­lyf­ta mo­del­len från fö­re­gång­a­ren. Var­för änd­ra på ett vin­nan­de kon­cept – i fjol sål­de bi­len näs­tan 500 000 ex­em­plar i värl­den.

To­talt har C-klass sålt i drygt 9,5 mil­jo­ner ex­em­plar se­dan pre­miä­ren 1982, då mo­del­len än­nu het­te 190. Först 1993 blev bi­len helt för­ny­ad och blev da­gens C-klass.

Av­kopp­lan­de att kö­ra

Bi­len var länge Mer­ce­des minsting, men har i dag vux­it till sig så att den räk­nas till D-seg­men­tet, allt­så stör­re fa­mil­je­bi­lar. Det finns gott om ut­rym­me bå­de fram och bak, men ba­ga­geut­rym­met på 460 li­ter är i knap­pas­te la­get. För stor­fa­mil­jen är E-klass ett bätt­re al­ter­na­tiv med sitt be­tyd­ligt stör­re ba­ga­geut­rym­me.

Den som är in­tres­se­rad av C-klas­sen sö­ker kans­ke än­då in­te i förs­ta hand en packås­na, ut­an en bra bil att kö­ra.

Ef­tersom mo­del­lur­va­let bör­jar med C 160 med en 1,6-li­ters ben­sin­mo­tor på 129 häst­kraf­ter va­ri­e­rar dy­na­mi­ken gi­vet­vis en hel del in­om ra­men för mo­del­len, men ge­men­samt är kom­for­ten, den be­kvä­ma men sam­ti­digt sta­di­ga fjäd­ring­en och en na­tur­lig styr­ning som på nå­got sätt rä­tar ut kur­vor­na.

Den mjukt väx­lan­de ni­oste­ga­de au­to­mat­lå­dan höll var­ven lå­ga ock­så i mo­tor­vägs­has­tig­het. Mo­tor­lju­det hör­des egent­li­gen in­te alls i bi­len, som var av­stres­san­de tyst obe­ro­en­de av oli­ka väg­un­der­lag.

En in­tres­sant ny­het är C 200 med den nya 1,5-li­ters ben­sin­tur­bon som dess­utom får hjälp av en 48 volts el­mo­tor. Den kal­las EQ Boost på Mer­ce­des­språk och mild­hy­brid hos and­ra bil­till­ver­ka­re. El­mo­torn ger bland an­nat ex­tra styr­ka vid om­kör­ning­ar och gör att start/stopp-sy­ste­met fun­ge­rar smi­di­ga­re. De stör­re två­li­ters­die­sel­mo­to­rer­na är li­ka­da­na som i sto­re­bror E.

Re­jä­la do­ning­ar

När jag byt­te från den lil­la och när­mast fyr­kan­ti­ga rat­ten i en Peu­geot 3008 till den re­jält sto­ra run­deln i Mer­ce­des kän­des det rik­tigt skönt. Man blir van vid allt, men en ratt ska helst va­ra rund och av or­dent­lig stor­lek. Den här nya rat­ten sit­ter bra i han­den och fart­hål­la­rens knap­par finns nu vid rat­ten i stäl­let för på en egen spak på ratt­stång­en.

Li­te över­ras­kan­de har till­ver­ka­ren in­te lagt in det nya in­fo­tain­ment­sy­ste­met MBUX, som ock­så finns i nya A-klass, ut­an har nöjt sig med att upp­da­te­ra det gam­la sy­ste­met och för­sto­ra bild­skär­men som stic­ker upp ovan­för in­stru­ment­pa­ne­len. De di­gi­ta­la mä­tar­na i den prov­kör­da bi­len fun­ge­ra­de fint, för­u­tom att jag lyc­ka­des trol­la bort varvräk­na­ren med nå­got knapp­tryck och ald­rig åter­fann den.

De mest an­vän­da funk­tio­ner­na, till ex­em­pel vär­men, sköts med ma­nu­el­la vipp­knap­par, me­dan res­ten av funk­tio­ner­na sköts via bild­skär­men som är lätt att an­vän­da via en ratt i kon­so­len mel­lan fram­sä­te­na.

Av nå­gon an­led­ning väg­ra­de sy­ste­met för­med­la mu­sik från min te­le­fon (No­kia 8) till bi­lens mu­si­kan­lägg­ning fast hands­free-funk­tio­nen fun­ge­ra­de hur bra som helst. En halv takt kun­de hö­ras när te­le­fo­nen för­sök­te pa­ra ihop sig med bi­len, men det mu­si­ka­lis­ka sam­li­vet tog ett ab­rupt slut var­je gång.

Pri­ser­na på för­ny­a­de C-klass star­tar vid strax un­der 40 000 eu­ro för C 160 Bu­si­ness. Kom­bi­tilläg­get är cir­ka 3 000 eu­ro. Den prov­kör­da bi­len med kon­ti­nu­er­lig fyr­hjuls­drift kos­ta­de 53 000 eu­ro och med tilläggs­ut­rust­ning 60 000 eu­ro. Al­la ver­sio­ner är ut­rus­ta­de med en ni­oste­gad au­to­mat­väx­el.

För­ny­a­de Mer­ce­des-Benz C har fått nya strål­kas­ta­re men för den oin­vig­de ser bi­len i öv­rigt gans­ka li­ka ut som fö­re­gång­a­ren fast den lär ska ha to­talt 6500 nya el­ler upp­da­te­ra­de de­lar.

Den di­gi­ta­la mä­tar­tav­lan är lättav­läst och kan stäl­las in mångsidigt, men krä­ver in­lär­ning.

Ba­ga­geut­rym­met un­der bak­luc­kan är på 460 li­ter. Det är li­ka stort som i se­da­nen men lät­ta­re att an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.