Den svens­ka film­de­mo­kra­tin

I Ama­tö­rer har al­la en li­ka stor roll, al­la iden­ti­te­ter sam­ma vikt och mång­fald är nor­men. Det är en film som in­te kun­de ha gjorts i Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SA­RA EHNHOLM HIELM sa­[email protected]­lansk­sf.fi

Ama­tö­rer

Re­gi: Gabri­e­la Pichler. Ma­nus: Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri & Pichler. I rol­ler­na: Za­haa Al­dou­jai­li, Ya­ra Ali­a­dot­ter, Fred­rik Dahl, Su­san­ne Hed­man m.fl.

■■Gabri­e­la Pichler,■som■gjor­de■ti­der­nas■suc­cé­de­but■med■Äta so­va dö■ 2012,■har■i■sin■and­ra■film■fått■skriv­hjälp■ av■ Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri,■ även■er­fa­ren■för­fat­ta­re■av■dra­ma­tik.■ De­ras■sam­ar­be­te■be­skrevs■i■Da­gens■ Ny­he­ter■som■”en■ro­man­tisk■ko­me­di■ om■kre­a­ti­vi­tet”■och■den■två■år■långa■ skriv­pro­ces­sen■ver­kar■ha■va­rit■vild,■ varm■och■öp­pen■för■al­la■in­fall.

Slut­re­sul­ta­tet■är■den■bång­sty­ri­ga■ sam­tids­ko­me­din Ama­tö­rer■–■ett■små­stads­por­trätt■av■La­fors,■en■fik­tiv■fö­re■det­ta■in­du­stristad■i■söd­ra■Sve­ri­ge.■ Or­ten■har■sett■si­na■bäs­ta■da­gar■men■ får■en■ny■chans■om■ett■tyskt■låg­pris­va­ru­hus■väl­jer■att■eta­ble­ra■sig■just■ där.■Med■den■tjänst­vil­li­ge■äm­bets­man­nen■Mus­se■(Fred­rik Dahl)■i■spet­sen■be­slu­tar■sig■La­fors■för■att■loc­ka■ dem■med■en■re­klam­film.■Först■vill■ kom­mu­nen■in­te■be­ta­la■och■lä­ra­ren■ Kerstin■(Su­san­ne Hed­man)■upp­ma­nar■si­na■ele­ver■att■gö­ra■film:■hög­sta­di­e­flic­kor­na■Ai­da■(Za­h­raa Al­dou­jai­li)■och■Da­na■(Ya­ra Ali­a­dot­ter)■tän­der■på■idén■och■bör­jar■åka■runt■på■ en■mo­ped■och■fil­ma■ett■slags■ciné­ma■ véri­té■där■de■kläm­mer■upp■ka­me­ran■ på■in­tet■ont■anan­de■ex­pe­di­ter,■ung­do­mar,■av­slock­na­de■by­rå­kra­ter■och■ egent­li­gen■vem■som■helst.■Auk­to­ri­te­ter­na■blir■oro­li­ga,■för­sö­ker■stop­pa■ flic­kor­na■och■fil­mar■sin■egen■kon­ven­tio­nel­la■tu­rist­film.

Vems blick?

Vems■blick■är■det■som■gäl­ler,■vem■får■ be­rät­ta■histo­ri­en■är■frå­gor■som■al­la■Khe­mi­ris■och■även■Pichlers■pro­jekt■kret­sar■kring.■Lus­ten■att■över­skri­da■grän­sen■mel­lan■publik■och■ konst­när/konst­verk■är■ett■an­nat■te­ma.■Slut­re­sul­ta­tet■blir■två■fil­mer:■en■ fem■mi­nu­ters■tu­rist­snutt■och■flic­kor­nas■över■fem■tim­mars■råa■in­blick■i■ La­fors.■När■fil­mer­na■vi­sas■på■sta­dens■ en­da■bi­o­graf■hyl­las■van­li­ga■män­ni­skors■gläd­je■i■att■se■si­na■liv■bli■film,■ med■vib­bar■av■film­klas­si­ker■som■Ci­ne­ma Pa­ra­di­so■el­ler■Ag­nès Var­das Vi­sa­ges, vil­la­ges.■■■

Med■hu­mor■och■själv­klar­het■ge­stal­tar■fil­men■ras,■kön■och■klass■or­ga­niskt.■ I■ det­ta■ an­ti­hi­e­rar­kis­ka,■ kons­tigt■vän­li­ga■pro­jekt■är■de■fles­ta■skå­de­spe­lar­na■ama­tö­rer.■De■är■al­la■ka­ris­ma­tis­ka■och■luf­si­ga■och■vid­gar■vem■som■får■va­ra■i■hu­vud­rol­len,■ men■i■sitt■ut­tryck■har■de■li­te■fär­re■ ny­an­ser■än■proffs.■Fil­men■hand­lar■ om■så■många■roll­fi­gu­rer■att■vi■in­te■ kom­mer■nå­gon■rik­tigt■nä­ra,■men■ de­ras■de­taljskarpt■åter­giv­na■re­ak­tio­ner■be­rät­tar■om■in­teg­ra­tion■i■da­gens■Sve­ri­ge:■Kerstins■skräm­da■för­fä­ran■när■en■romsk■hem­lös■blir■arg,■ Mus­ses■sorgs­na■skam■när■han■an­ses■för■mörk­hy­ad■för■att■få■re­pre­sen­te­ra■sitt■äls­ka­de■La­fors,■Ai­das■pro­vo­ce­ran­de■gå­på­ig­het■bakom■ka­me­ ran■(åskå­da­ren■vill■ro­pa:■tag­ga■ner!)■ och■sät­tet■att■bun­ta■ihop■in­vand­ra­re■och■helt■för­bi­gå■de­ras■oli­ka■bak­grund■och■klasstill­hö­rig­het.

Pin­sam­ma si­tu­a­tio­ner

Det■är■ett■film­be­rät­tan­de■som■ver­kar■ springa■ur■sam­ma■sko­la■som■Ru­ben Öst­lunds:■vil­jan■att■drö­ja■kvar■i■pin­sam­ma■si­tu­a­tio­ner,■kon­fron­te­ra■tit­ta­ren■med■hens■ste­re­o­ty­pi­er■och■se■ på■värl­den■med■ny­fi­ken­het.■■■■■

I■jäm­fö­rel­se■med■Äta■so­va■dö■och■ dess■star­ka■skild­ring■av■ar­be­te■kän­des■Ama­tö­rer■först■li­te■sva­ga­re,■sa­go­ak­tig■och■med■den■in­tel­lek­tu­el­la,■ li­te■trix­an­de■di­stans■som■är■ty­pisk■ för■Khe­mi­ri■och■här­rör■ur■vil­jan■och■ för­må­gan■att■se■sa­ken■från■al­la■håll■ sam­ti­digt.■Men■mild­he­ten■och■lek­full­he­ten■char­mar■till■slut.■Det■blir■ en■uto­pi■om■hur■vi■män­ni­skor■ska■ kun­na■le­va■till­sam­mans■som■med­bor­ga­re,■i■de■små■sam­man­hang■där■ vi■tving­as■kon­fron­te­ra■varand­ra,■häl­sa■på■varand­ra■och■job­ba■för■sam­ma■ mål.■Små­stads­ko­me­din■är■en■ame­ri­kansk■klassiker■–■Small­town■USA■–■ vil­ket■Ama­tö­rer■ock­så■hyl­lar■i■den■ ut­märk­ta■långa■in­led­nings­sce­nen.■ En■film■där■al­la■har■un­ge­fär■en■li­ka■ stor■roll,■al­la■iden­ti­te­ter■sam­ma■vikt■ och■mång­fald■är■nor­men.■Den■kun­de■in­te■ha■gjorts■i■Fin­land,■om■man■ sä­ger■så.

FOTO: TOBIAS HEN­RIKS­SON

Za­h­raa Al­dou­jai­li och Ya­ra Ali­a­dot­ter gör en film om hemsta­den La­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.