Cla­ra i Un­der­lan­det

Dis­ney bju­der på prå­lig jul­bal i en grann men över­pro­du­ce­rad ka­ra­mell.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL [email protected]­lum­bus.fi

Nöt­knäp­pa­ren och de fy­ra värl­dar­na

Re­gi: Lasse Hall­ström och Joe Johnston. Ma­nus: As­le­igh Po­well. Foto: Linus Sand­gren. I rol­ler­na: Mac­ken­zie Foy, Keira Knightley, He­len Mir­ren, Mor­gan Fre­e­man.

■■Sa­gor­nas■tid■är■up­pen­bar­li­gen■in­te■ för­bi,■för■här■kom­mer■än­nu■en.■Be­träf­fan­de■Nöt­knäp­pa­ren och de fy­ra värl­dar­na■(Nutcrac­ker■and■the■Four■ Re­alms)■ta­lar■vi■om■ett■re­gel­rätt■fan­ta­sy­spek­ta­kel■där■mu­si­ken■och■ba­lett­dan­sen■spe­lar■en■cen­tral■roll,■pre­cis■som■sig■bör■när■man■flir­tar■med■ det■klas­sis­ka■Tjaj­kov­skij­opu­set.

Må­hän­da■kun­de■man■ock­så■dra■ en■pa­ral­lell■till■Alice i Un­der­lan­det och■Kal­le och cho­klad­fa­bri­ken,■i■syn­ner­het■som■fil­men■seg­lar■un­der■Dis­ney­flagg.

In­led­nings­vis■går■re­san■till■ett■ Lon­don■av■i■går.■Det■drar■ihop■sig■till■ jul■och■fi­ran­de,■men■hem­ma■hos■fa­mil­jen■Stahl­baum■är■det■in­te■många■ gla­da■mi­ner.■Det■vi­sar■sig■att■frun■i■ hu­set■ny­li­gen■gått■bort.

Sor­gen■och■sak­na­den■är■stor,■in­te■minst■hos■mel­lers­ta■bar­net■Cla­ra■(Mac­ken­zie Foy)■som■helst■av■allt■ skul­le■dra■nå­got■gam­malt■över■sig.■ Men■det■lå­ter■sig■in­te■gö­ras,■pap­pa■ Matt­hew Mac­fa­dy­en■är■mån■om■att■ upp­rätt­hål­la■fa­sa­den.

Snö­mos och luft­slott

Följakt­li­gen■vän­tar■en■prå­lig■jul­bal■ un­der■vil­ken■Cla­ra■pas­sar■på■att■upp­sö­ka■gud­far■Mor­gan Fre­e­man,■en■ex­ cent­risk■rac­ka­re.■Se­dan■går■det■som■ det■går;■Cla­ra■ir­rar■in■i■ett■pa­ral­lellt■ uni­ver­sum■där■de■oli­ka■värl­dar­na■ be­fin­ner■sig■på■kol­li­sions­kurs■med■ varand­ra.■Skyll■på■bråk­sta­ken■Ging­er■Mot­her,■en■lätt■skräc­kin­ja­gan­de■ He­len Mir­ren.

Nöt­knäp­pa­ren■och■de■fy­ra■värl­dar­na■är■en■grann■ka­ra­mell,■det■ska■ sä­gas.■Här■möts■vi■av■för­trol­la­de■sko­gar■och■sa­go­li­ka■vat­ten­fall,■av■en■vi­su­ell■och■sce­no­gra­fisk■ge­ne­ro­si­tet■ som■en­dast■den■sto­ra■Hol­ly­woodor­kes­tern■mäk­tar■med.

För■re­gin■står■gam­la■be­kan­ta Lasse Hall­ström■och■va­pen­dra­ga­ren■och■ ef­fekt­spe­ci­a­lis­ten■Joe Johnston■som■ läg­ger■till■med■en■spral­lig■och■lek­full■ton.■Man■be­hö­ver■in­te■gå■läng­re■ än■till■de■oli­ka■ri­ke­nas■namn■–■Snö­flings­ri­ket,■Go­dis­ri­ket■och■Bloms­ter­ri­ket■–■för■att■fan­ta­sin■ska■fly­ga■i■väg.

Man■fus­kar■hel­ler■in­te■bort■dan­sen;■på■sce­nen■finns■ba­lett­dan­sa­re■ som■Mi­sty Co­pe­land■och■Ser­gei Polu­nin.■Plus■att■man■på■det■mu­si­ka­lis­ka■pla­net■spänt■för■Lon­dons■film­har­mo­nis­ka■or­kes­ter.

Ögat■vi­lar,■öro­nen■fladd­rar,■men■ utö­ver■det­ta■läm­nar■Hall­ströms■Nöt­knäp­pa­re■en■hel■del■att■öns­ka.■Tablå­er­na,■vis­sa■me­ra■fan­tas­tis­ka■än■and­ra,■ av­lö­ser■varand­ra■men■ut­an■att■fil­men■ dra­ma­tiskt■fat­tar■eld.■Det■känns■över­pro­du­ce­rat■och■oin­spi­re­rat,■kom­plett■ med■ett■ma­nus■som■säl­lan■el­ler■ald­rig■ får■till■det.■Snö­mos■och■luft­slott■är■vad■ som■står■på■pro­gram­met.

FOTO: PHOTO CREDIT: LAU­RIE SPARHAM

Mac­ken­zie Foy i ett Dis­ney­spek­ta­kel som bul­lar upp med världs­be­röm­da ba­lett­dan­sa­re och ope­ras­ång­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.