Från film­dra­ma till rock­kon­sert

Fil­men om Qu­een-sång­a­ren Fred­die Mer­cu­ry är en renod­lad bi­o­pic, ett per­son­por­trätt för kon­ven­tio­nellt för att stic­ka ut, och för väl­spe­lat och ener­giskt för att so­pas un­der mat­tan.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL

Bohemian Rhapsody

Re­gi: Bry­an Sing­er. Ma­nus: Ant­ho­ny McCar­ten. Foto: Newton Thomas Si­gel. I rol­ler­na: Ra­mi Ma­lek, Lu­cy Boyn­ton, Gwilym Lee, Al­len Le­ach.

■■Rock­fil­mer­na■hör■till■de■kne­pi­ga­re■be­rättartra­di­tio­ner­na.■När■ban­den■på■sex­tio–sjut­tio-ta­let■skul­le■för­e­vi­gas■på■vi­ta■du­ken■hand­la­de■det■ i■re­gel■om■pre­ten­tiö­sa■konst­fil­mer■ mo­dell■The Song Re­mains the Sa­me■ (Led Zep­pe­lin)■och■Sla­de in Fla­me.

Så■in­te■i■dag■när■film­ma­kar­na■gör■ sitt■yt­ters­ta■för■att■stry­ka■ar­tis­ter­na■ med­hårs,■som■i■One Direc­tion-do­ku­men­tä­ren■This Is Us,■tätt■följd■av■di­ver­se■Justin Bieber-rul­lar■–■ett■led■ i■mark­nads­fö­ring­en,■in­te■så■myc­ket■an­nat.

Bry­an Sing­ers Bohemian Rhapsody■(som■fär­dig­ställ­des■av■Dex­ter Flet­cher ef­ter■att■Sing­er■ham­nat■i■blåsvä­der),■fil­men■om■Fred­die Mer­cu­ry■et■ con­sor­tes,■pas­sar■egent­li­gen■in­te■in■ i■nå­gon■av■des­sa■ka­te­go­ri­er.

Det■är■en■renod­lad■bi­o­pic,■ett■per­son­por­trätt■för■kon­ven­tio­nellt■för■att■ på■all­var■stic­ka■ut,■för■väl­spe­lat■och■ ener­giskt■för■att■so­pas■un­der■mat­tan.■ Ja,■och■så■var■det■mu­si­ken■som■i■fil­mens■fi­nal,■för­lagd■till■Li­ve■Aid-gi­get■ på■Wem­bley■i■Lon­don,■prak­tiskt■ta­get■får■ta­ket■att■lyf­ta.

Fred­die■Mer­cu­ry■(Ra­mi Ma­lek,■ som■kom■att■er­sät­ta■förs­ta■va­let■ Sacha Ba­ron Co­hen),■född■på■Zan­zi­bar■av■par­sis­ka■för­äld­rar,■kne­gar■ som■ba­ga­ge­han­te­ra­re■på■He­at­hrow■ när■han■kol­li­de­rar■med■gi­tar­ris­ten■ Bri­an May■(Gwilym Lee)■och■trum­mi­sen■Ro­ger Tay­lor■(Ben Har­dy).

Spre­ti­ga fram­tän­der

”In­te■med■de■tän­der­na”,■he­ter■det■ när■Mer­cu­ry,■född Far­rokh Bul­sa­ra,■för­sö­ker■ha­ka■på.■Men■så■blir■det■ och■fram­gång­ar­na■lå­ter■in­te■vän­ta■ på■sig.■Med■lå­ten■Kil­ler Qu­een■(från■ tred­je■al­bu­met■She­er He­art At­tack)■i■ ryg­gen■föl­jer■en■fram­gångs­rik■Ame­ri­ka­tur­né.

Men■i■stäl­let■för■att■läg­ga■sig■till■ ro■mu­si­ka­liskt■sik­tar■ban­det■än­nu■ hög­re.■Det■re­sul­te­rar■i■ Bohemian Rhapsody■(från■A Night at the Ope­ra),■ett■popör­hänge■som■in­led­nings­vis■möts■med■skep­sis.■En■sex■mi­nu­ter■lång■låt■i■det■ra­di­o­vän­li­ga■tre­mi­nu­ters­for­ma­tet?

Fast■ nu■ hand­lar■ ju■ Bohemian■ Rhapsody,■The■Mo­vie,■in­te■ba­ra■om■ mu­si­ken.■Fo­kus■här■lig­ger■sna­ra­re■ på■Fred­die■Mer­cu­ry,■vars■själv­de­struk­ti­va,■ho­mo­sex­u­ellt■präg­la­de■

In­te för att det är frå­ga om det mest djuplo­dan­de av per­son­por­trätt. Trots en spel­tid på drygt två tim­mar lyc­kas fil­men in­te rik­tigt kom­ma un­der skin­net på den go­de Fred­die. En av de frå­gor man stäl­ler sig är: var­i­från kom hans talang, hans mu­si­ka­lis­ka ge­ni­a­li­tet?

livs­stil■le­der■till■slit­ning­ar■ock­så■in­om■ban­det.

In­te■för■att■det■är■frå­ga■om■det■ mest■djuplo­dan­de■av■per­son­por­trätt.■ Trots■en■spel­tid■på■drygt■två■tim­mar■ lyc­kas■fil­men■in­te■rik­tigt■kom­ma■un­der■skin­net■på■den■go­de■Fred­die.■En■ av■de■frå­gor■man■stäl­ler■sig■är:■var­i­från■kom■hans■talang,■hans■mu­si­ka­lis­ka■ge­ni­a­li­tet?

Vid­lyf­tigt sex­liv

Det■blir■in­te■bätt­re■av■att■di­a­lo­gen■ stund­vis■hal­tar,■att■Bohemian■Rhapsody■dra­ma­tur­giskt■ut­går■från■blan­kett■1A.■Kri­tik■har■ock­så■rik­tats■mot■ att■fil­men■så■gär­na■lyf­ter■fram■Mer­cu­rys■för­hål­lan­de■med■ung­doms­kär­le­ken■Ma­ry Aus­tin■(Lu­cy Boyn­ton).

Den■sist­nämn­da■släng­en■kan■man■ dock■ta■med■en■ny­pa■salt.■För■även■ om■fil­men■in­te■är■F-18-ex­pli­cit■be­träf­fan­de■Fred­die■Mer­cu­rys■he­do­nis­tis­ka■ut­sväv­ning­ar■stic­ker■fil­men■ in­te■un­der■sto­len■med■hans■kär­leksliv.■All­ting■finns■där,■ibland■mel­lan■ raderna.

Men■det■som■spräng­er■pot­ten■är■ Ra­mi■Ma­lek■(Mr. Ro­bot, Pa­pil­lon)■i■ hu­vud­rol­len.■Hans■roll­ar­be­te■ut­strå­lar■en■säl­lan■skå­dad■kax­ig­het■och■andro­gy­ni­tet.

Med■det■in­te■sagt■att■Ma­lek■skul­le■va­ra■klock­ren.■In­led­nings­vis■blir■ det■näs­tan■för■myc­ket■av■det■go­da,■ av■över­bett■och■trub­big■ac­cent,■men■ vän­ta■ba­ra■tills■kar­len■stäl­ler■sig■på■ sce­nen.

Fil­men■ bör­jar■ och■ slu­tar■ med■ spel­ning­en■på■Li­ve■Aid■un­der■vil­ken■ Bohemian■Rhapsody■går■från■film­dra­ma■till■en■ve­ri­ta­bel■rock­kon­sert.■ Det■är■stort,■hög­ljutt■och■upp­fris­kan­de■te­a­tra­liskt.■Ta­lan­de■är■att■för­hands­publi­ken■re­a­ge­rar■med■spon­ta­na■ova­tio­ner.

FOTO: NICK DELANY

Ra­mi Ma­lek som Qu­e­ensång­a­ren Fred­die Mer­cu­ry (1946–1991).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.