In­no­va­tiv thriller fal­ler på mål­lin­jen

Thril­lern Se­ar­ching be­rät­tar sin histo­ria via da­tor- och te­le­fonskär­mar. Den väc­ker tan­kar om spå­ren vi läm­nar ef­ter oss i so­ci­a­la me­di­er och på in­ter­net, och hur den­na in­for­ma­tion kan ut­nytt­jas.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MAR­TI­NA MOLIIS-MELLBERG 044 7835841, mar­ti­[email protected]­me­dia.fi

Se­ar­ching

Re­gi: Ane­esh Cha­gan­ty. Ma­nus: Ane­esh Cha­gan­ty, Sev Oha­ni­an. Foto: Ju­an Se­basti­an Ba­ron. I rol­ler­na: John Cho, Deb­ra Mes­sing, Michel­le La, Jo­seph Lee.

■■Du■får■in­te■tag■på■din■ton­års­dot­ter.■ Hon■sva­rar■in­te■i■te­le­fon■och■har■läm­nat■sin■da­tor■hem­ma.■Ing­en■i■sko­lan■ har■sett■hen­ne,■pi­a­no­lä­ra­ren■med­de­lar■för­vå­nat■att■hon■slu­ta­de■ta■lek­tio­ner■för■ett■halv­år■se­dan■och■hen­nes■ klass­kam­ra­ter■skru­var■li­te■obe­kvämt■ på■sig■och■sä­ger■att■de■in­te■var■så■nä­ra■ vän­ner■egent­li­gen.■Nå­got■är■fel,■för■du■ kän­ner■din■dot­ter■och■hon■skul­le■in­te■ stic­ka■ut­an■att■hö­ra■av■sig.

Vad■gör■du■för■att■få■re­da■på■vad■ som■har■hänt■hen­ne?■Ef­ter■att■ha■ ringt■po­li­sen■kans­ke■du■öpp­nar■hen­nes■da­tor.■Log­gar■in■på■Fa­ce­book,■Instagram,■Twit­ter,■Tum­blr.■Kon­tak­tar■vän­ner■via■Sky­pe■el­ler■Fa­ceTi­me.■ Går■ige­nom■hen­nes■sök­histo­rik.■Föl­jer■trans­ak­tio­ner■via■nät­ban­ken.■Lä­ser■ige­nom■era■gam­la■chat­tar■och■le­tar■ef­ter■tec­ken.■Gör■en■kar­ta■i■Goog­le■Maps■över■var■hon■rört■sig■det■se­nas­te■dyg­net.

Mo­dern död

Det­ta■är■vad■David■Kim■(John Cho)■ gör■när■hans■dot­ter■Mar­got■(Michel­le La)■plöts­ligt■för­svin­ner.■Han■har■ levt■i■tron■att■han■kän­ner■sin■dot­ter,■ men■ju■mer■han■får■ve­ta■desto■tyd­li­ga­re■blir■det■att■mo­derns■död■två■år■ ti­di­ga­re■har■på­ver­kat■bå­de■Mar­got■ och■de­ras■re­la­tion■mer■än■han■kun­nat■och■ve­lat■se.

På■in­trig­fron­ten■in­tet■nytt,■men■ vad■som■skil­jer■Se­ar­ching■från■lik­nan­de■kamp-mot-kloc­kan-thril­lers■ är■att■allt■vi■ser■vi­sas■via■da­tor-■och■ te­le­fonskär­mar.■Allt■från■de■in­le­dan­de■fa­mil­je­fo­to­gra­fi­er­na■och■kon­tak­ten■med■Mar­got■och■Da­vids■bror■Pe­ter■(Jo­seph Lee)■till■Da­vids■sam­tal■ med■kon­sta­pel■Vick■(Deb­ra Mes­sing)■ och■kart­läg­gan­det■av■Mar­gots■di­gi­ta­la■fot­spår.■Det■är■en■gim­mick■såklart,■ men■en■som■i■im­po­ne­ran­de■stor■ut­sträck­ning■fun­ge­rar.■Det■känns■var­ken■for­ce­rat■el­ler■klum­pigt■–■sna­ra­re■gör■det■en■med­ve­ten■om■hur■när­va­ran­de■des­sa■skär­mar■är■i■ens■egen■ var­dag■och■hur■snabbt■en■har■vant■ sig■vid■dem.

Fals­ka led­trå­dar

Se­ar­ching■är■dock■in­te■in­tres­se­rad■ av■att■mo­ra­li­se­ra■el­ler■le­ka■var­nan­de■ ex­em­pel.■Den■väc­ker■i■viss■mån■tan­kar■om■hur■myc­ket■spår■vi■läm­nar■ef­ter■oss■via■so­ci­a­la■me­di­er■och■an­nan■ in­ter­ne­tan­vänd­ning,■och■hur■den­na■ in­for­ma­tion■kan■ut­nytt­jas,■men■det■ är■spän­ning­en■som■står■i■fo­kus.■Den■ vän­der■och■vri­der■sig,■kas­tar■ut■fals­ka■led­trå­dar■och■si­do­spår,■ma­nar■en■ att■upp­märk­samt■för­sö­ka■sät­ta■pus­sel­bi­tar­na■på■plats.

Det■är■lätt■att■fast­na■vid■de■tek­niskt■in­no­va­ti­va■lös­ning­ar­na,■klipp­ning­en■som■söm­löst■vä­ver■ihop■be­rät­tel­sen,■men■en■stor■del■av■job­bet■ görs■även■av■John■Cho,■en■skå­de­spe­la­re■som■of­ta■un­derskat­tas■men■ som■här■får■li­te■mer■att■sät­ta■tän­der­na■i.■Han■är■fil­mens■bul­tan­de■hjär­ta,■över­ty­gan­de■som■hän­gi­ven■men■ fam­lan­de■far.

Mest■im­po­ne­ran­de■är■än­då■att■ det­ta■är■ Ane­esh Cha­gan­tys■lång­films­de­but.■Han■lyc­kas■näs­tan■ro■det■ he­la■i■land,■men■fil­men■häm­mas■av■ en■upp­lös­ning■som■känns■bå­de■lång­sökt■och■haf­sig.■Det■är■ock­så■här■det■ vi­su­el­la■bör­jar■hal­ta,■vil­ket■bry­ter■ ma­gin■och■sän­ker■be­ty­get.

FOTO: SE­BASTI­AN BA­RON

John Cho föl­jer de di­gi­ta­la spå­ren ef­ter sin för­svun­na dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.