”Sär­kän­ni­e­mis del­fi­ner plå­gas i Gre­kland”

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

Cen­ter­po­li­ti­kern Mik­ko Kärnä vill att po­li­sen ut­re­der om nö­je­spar­ken Sär­kän­ni­e­mi och Tam­mer­fors stad gjor­de sig skyl­di­ga till nå­got brotts­ligt då de gav Sär­kän­ni­e­mis del­fi­ner till en nö­je­spark i Gre­kland.

Det var 2016 som Sär­kän­ni­e­mi i Tam­mer­fors gav si­na del­fi­ner till nö­je­spar­ken At­ti­ca i Gre­kland. Mik­ko Kärnä vill nu att po­li­sen ut­re­der om Sär­kän­ni­e­mi gjort sig skyl­digt till ett djur­skydds­brott el­ler nå­got an­nat brotts­ligt. På ons­dag blev det klart att nö­je­spar­ken i Gre­kland in­te ha­de de lov som krävs för att ha del­fi­ner då de fick dem. Dess­utom har nö­je­spar­ken fått sto­ra bö­ter för djur­skydds­brott, skri­ver Aamu­leh­ti. Nö­je­spar­kens äga­re upp­ger att han ång­rar att de tog del­fi­ner­na.

I fjol rap­por­te­ra­de fle­ra me­di­er att del­fi­ner­na från det ned­lag­da del­fi­na­ri­et i Sär­kän­ni­e­mi sim­mar i en på tok för li­ten bas­säng i Gre­kland.

– Det här är en skam för Tam­mer­fors och he­la Fin­land. Sär­kän­ni­e­mi gav del­fi­ner­na till Gre­kland och nu har det kom­mit fram att de plå­gas där, sä­ger Mik­ko Kärnä.

Kärnä var starkt emot flyt­ten till Gre­kland och an­såg att del­fi­ner­na i stäl­let skul­le sö­vas ner i Fin­land. Han krä­ver att Tam­mer­fors stad in­le­der en in­tern ut­red­ning om del­fi­ner­na och de­ras väl­be­fin­nan­de.

FOTO: PIXABAY

Fy­ra del­fi­ner från det ned­lag­da del­fi­na­ri­et i Sär­kän­ni­e­mi le­ver i dag i en bas­säng i nö­je­spar­ken At­ti­ca i Gre­kland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.