Ma­ni­festum fram­för Pau­lu­so­ra­to­ri­et i Jo­han­nes­kyr­kan

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Det är en tra­di­tion att tän­da ljus på be­grav­nings­plat­sen un­der all­hel­go­na och min­nas kä­ra som har gått bort. Där­för pas­sar Men­dels­sohns Pau­lu­so­ra­to­ri­um la­gom till all­hel­go­na, ef­tersom Pau­lus po­äng­te­ra­de hop­pet om det evi­ga li­vet och tan­ken en­ligt vil­ken li­dan­de och död kan va­ra tec­ken på Guds när­het.

Ma­ni­festum, Som­ni­um En­semb­le och dam­ko­ris­ter från Mu­sik­hu­sets kör samt Helsing­fors Fil­har­mo­nis­ka kör fram­för Pau­lu­so­ra­to­ri­et (Opus 36) i Jo­han­nes­kyr­kan i Helsing­fors lör­da­gen den 3 no­vem­ber. Kon­ser­ten med den näs­tan 100-höv­da­de kö­ren samt so­lis­ter­na Hed­vig Pau­lig, Mo­ni­ca Groop, Ma­ti Tu­ri och He­ik­ki Kil­pe­lä­i­nen di­ri­ge­ras av Ma­ni­festums konst­när­li­ga le­da­re Jo­nas Ran­ni­la.

Mu­si­ken är starkt ro­man­tisk och in­ne­hål­ler re­ci­ta­tiv, ari­or, sto­ra kör­sat­ser och ko­ra­ler. Ver­ket be­skri­ver Pau­lus liv från lärd fa­risé till hän­gi­ven kris­ten. I Men­dels­sohns kom­po­si­tion får den­na för­änd­ring en dra­ma­tisk spän­ning med sto­ra dy­na­mis­ka va­ri­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.