Kråk­bär nytt va­pen mot bak­te­ri­er

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

Fors­ka­re i Uleå­borg har hit­tat en pep­tid som kan ta död på bak­te­ri­er som or­sa­kar in­flam­ma­tio­ner. Pep­ti­den kom­mer från mi­kro­ber som finns på kråk­bär, skri­ver Uleå­borgs uni­ver­si­tet i ett press­med­de­lan­de.

– Mi­kro­ber­na finns i kråk­bä­rens blad och i stjäl­ken. Vi iso­le­ra­de bak­te­ri­er­nas ge­ner och tes­ta­de hur de­ras för­e­ning­ar kan ta kål på bak­te­ri­er, sä­ger An­na Ma­ria Pirt­ti­lä som är do­cent vid forsk­nings­en­he­ten för eko­lo­gi och ge­ne­tik vid uni­ver­si­te­tet.

Ett forskar­team har ut­veck­lat ett över­drag för urin­ka­tet­rar där över­dra­get in­ne­hål­ler pep­ti­den. Nu tror fors­kar­na, som har grun­dat ett upp­starts­fö­re­tag, att det är möj­ligt att mins­ka fö­re­koms­ten av död­li­ga urin­vägs­in­flam­ma­tio­ner. Tes­ter­na be­räk­nas ta fy­ra år.

FOTO: ULEå­BORGS UNI­VER­SI­TET/JU­HA SARKKINEN

Fors­kar­nas mål är att säl­ja en me­tod, in­te en pro­dukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.