Ha­na­hol­men loc­kar finsk­språ­ki­ga

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

Ha­na­hol­men upp­märk­sam­mar svens­ka da­gen ge­nom att ar­ran­ge­ra en in­fo­dag med fo­kus på Sve­ri­ge.

Ha­na­hol­mens Svens­ka nu-nät­verk och Sve­ri­ge­kon­takt i Fin­land loc­kar finsk­språ­ki­ga hög­sko­lestu­de­ran­de med ett så kal­lat Sve­ri­ge­pa­ket den 6 no­vem­ber.

– Te­mat för årets evenemang är hur man ska­par en be­rät­tel­se in­om film, mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion i da­gens Sve­ri­ge, sä­ger pro­jekt­chef Mi­kael Hil­tunen.

Bland de med­ver­kan­de finns pro­fes­sor Maa­ret Ko­ski­nen, mångsidig ak­tör in­om den svens­ka fil­moch kul­tur­värl­den, Ma­ria Wet­ter­strand som är vd för kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Milt­ton Pur­po­se, samt den svens­ka livsstilsvlog­ga­ren Ja­kob An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.