Van­da fi­rar med po­e­si­ma­gi

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Vid de två barn­kul­tur­centren i Van­da, To­tem och Pes­si, ord­nas po­e­sistun­der för barn i ål­dern 0-3 år un­der svens­ka vec­kan. Ord­konst­le­da­ren Lot­ta San­haie in­spi­re­rar barn och de­ras vux­na till att nju­ta av po­e­si med fi­nur­li­ga fing­er­ram­sor, my­sig dikt­mas­sage, ram­sor och rö­rel­se.

Det är bå­de ro­ligt och nyt­tigt att le­ka med språ­ket. Det stär­ker käns­lo­ban­den mel­lan barn och vux­en och stö­der det lil­la bar­nets språk­ut­veck­ling.

Svens­ka vec­kans pro­gram är gra­tis och ut­an för­hands­an­mäl­ning. Det ord­nas av Syd­kus­tens ord­konst­sko­la i sam­ar­be­te med Van­da stad och håls i To­tem tis­da­gen den 6 no­vem­ber kloc­kan 9.45 (Myr­bac­ka­vä­gen 6) samt i Pes­si fre­da­gen den 9 no­vem­ber kloc­kan 10 (Kon­valj­vä­gen 14).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.