Som hum­lan mot odd­sen

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - malin.slot­[email protected]­me­dia.fi MALIN SLOT­TE

■■Hört■ta­las■om■Ydre?■Tro­li­gen■ in­te.■Det■är■söd­ra■Sve­ri­ges■mins­ta■kom­mun■med■si­na■runt■3■700■ in­vå­na­re.■Om■den­na■ort■hand­lar■ Mal­la Gra­pen­gi­es­sers, Alex­an­der Ry­neus■och■Per Eriks­sons■do­ku­men­tär■Hän­del­ser i Ydre■från■2018.■ Som■fram­går■av■ti­teln■ver­kar■do­ku­mentär­ma­kar­na■ha■åkt■till■en■ ty­pisk■hå­la■där■”ing­et■hän­der”■för■ att■fånga■det■lil­la■som■fak­tiskt■hän­der■där.

Och■det■som■hän­der,■och■som■ he­la■do­ku­men­tä­ren■kret­sar■kring,■ är■den■lil­la■or­tens■klas­sis­ka■kamp■ för■sin■över­lev­nad.■Fler■flyttar■bort■ än■flyttar■in■–■hur■vän­da■den■tren­den?■ Or­tens■ sto­ra■ ar­bets­gi­va­re■ käm­par■för■sin■över­lev­nad,■bön­der­na■li­kaså.

Den■som■för­sö­ker■lö­sa■pro­ble­met■är■kom­mu­nal­rå­det■Sven-Inge Karls­son som■kne­gar■på■på■kom­mun­hu­set■där■han■hål­ler■sten­koll■ på■hur■in­vå­na­ran­ta­let■fluk­tu­e­rar.■ Till■job­bet■hör■att■åka■på■hem­be­sök■till■al­la■ny­föd­da■som■får■en■ pre­sent■av■kom­mu­nen.■”Hop­pas■ jag■får■an­led­ning■att■kom­ma■fler■ gång­er”,■sä­ger■han■upp­ford­ran­de■ till■de■ny­för­lös­ta.

Här■finns■en■spe­ci­ell■stäm­ning,■ ett■bild­språk■som■är■be­kant■och■ har■gjorts■förr,■roy■an­ders­sonsk■ ta­blå­es­te­tik■ i■ do­ku­men­tär­ver­sion.■Det■stum­ma,■stil­lastå­en­de■ och■hän­del­se­lö­sa■fång­as.■Tyst­na­den■är■al­le­stä­des■när­va­ran­de■i■var- da­gen,■här■tigs■li­ka■myc­ket■som■ det■ta­las.■Of­ta■finns■en■låg­mäld■ hu­mor.■Fo­tot■har■blick■för■det■in­tres­san­ta■och■vack­ra■i■tristes­sen,■ och■som■kon­trast■till■allt■det■an­språks­lö­sa■fun­ge­rar■en■be­tyd­ligt■ pam­pi­ga­re■na­tur.

I■mot­sats■till■hur■det■bru­kar■gå■ ver­kar■det■som■om■kom­mu­nen■ för­sik­tigt■lyc­kas■vän­da■tren­den.■ Unga■män­ni­skor■ta­lar■om■sin■rot- fast­het■här.■Flyk­ting­ar■flyttar■in■ det■ner­gång­na■värds­hu­set.■I■kre­a­ti­vi­tets­hu­set■re­pe­te­ras■en■upp­sätt­ning■av■mu­si­ka­len■An­nie■–■i■ hu­vud­rol­len■ses■en■ung■tjej■som■ kans­ke■kan■bli■den■som■sät­ter■or­ten■på■kar­tan■i■fram­ti­den?

Hän­del­ser■i■Ydre■är■en■still­sam■ och■vil­sam■slow-tv-do­ku­men­tär■ som■är■li­te■för■frag­men­ta­risk■för■ sitt■eget■bäs­ta.■Ned­slag■görs■i■oli­ka■ sce­ner■och■si­tu­a­tio­ner■för■att■se­dan■läm­na■dem■och■gå■vi­da­re■–■det■ kan■be­ro■på■att■det■är■den■stym­pa­de■tv-ver­sio­nen■som■vi­sas,■en■halv­tim­me■ma­te­ri­al■har■klippts■bort■ från■lång­films­ver­sio­nen. Yle Fem 18.30

FOTO: YLE

Bengt och An­kie i en scen ty­pisk för fo­tot i do­ku­men­tä­ren om Ydre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.