”Det blev för myc­ket”

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - TT/SO­FIA SUNDSTRöM

■■Pres­sen■på■de■svens­ka■ido­ler­na■ ökar,■och■även■den■för­ra■fre­dags­fi­na­len■slu­ta­de■i■tå­rar.

Den■här■vec­kan■vill■Nat­halie Brydolf■ta■re­vansch■–■med■en■jazz­klas­si­ker.

Förkyl­ning­en■har■bör­jat■läg­ga■ sig■för■Nat­halie■Brydolf■och■hon■ hop­pas■kun­na■va­ra■helt■frisk■la­gom■ till■ fre­da­gens■ Idol.■ Un­der■ sto­ra■de­lar■av■för­ra■vec­kan■kun­de■hon■knappt■pra­ta,■vil­ket■gjor­de■ att■to­ner­na■in­te■satt■som■de■skul­le■ när■hon■sjöng■Li­sa Nils­sons Lång­samt far­väl. Ef­teråt■rann■tå­rar­na. –■Det■var■så■myc­ket■spän­ning­ar■som■släpp­te■di­rekt■ef­ter■att■jag■ ha­de■sjung­it■min■låt,■se­dan■fick■ jag■ris■och■ros■från■ju­ryn,■det■var■ många■gre­jer■som■på­ver­ka­de.■Det■ blev■för■myc­ket,■be­rät­tar■hon.

Den■här■vec­kan■är■det■stor­bands­te­ma■som■gäl­ler,■och■Nat­halie■Brydolf■har■valt■att■fram­fö­ra■Mo­ni­ca Zet­terlunds Sak­ta vi gå ge­nom stan.■När■hon■nu■ser■till­ba­ka■på■sin■för­ra■pre­sta­tion■var■den■ in­te■li­ka■il­la■som■hon■först■trod­de,■ men■vill■än­då■sat­sa■sten­hårt■den■ här■vec­kan.

–■Jag■kän­ner■verk­li­gen■att■jag■ mås­te■ta■re­vansch■för■att■in­te■tap­pa■för­tro­en­det■från■publi­ken,■se­dan■är■min■låt■den■en­da■svens­ka■ på■fre­dag,■så■jag■får■verk­li­gen■re­vansch■på■svens­ka■hits-te­mat.

–■Det■är■det■här■jag■är■van■vid,■ att■stå■på■sce­nen■med■stor­band■ och■sjunga■jazz.■Och■Zet­terlund■ är■Sve­ri­ges■stor­het,■sä­ger■hon.

På■sin■audition■sjöng■Nat­halie■ Brydolf■en■egen■låt■med■jazzin­flue­ser■och■när■Idol-ka­ru­sel­len■är■över■

hop­pas■hon■kun­na■fort­sät­ta■skri­va■egen■mu­sik.■Må­let■är■att■slå■ige­nom■in­ter­na­tio­nellt.

–■Jag■har■ab­so­lut■gre­jer■som■ är■nä­ra■på■att■ges■ut■snart,■och■ jag■vet■många■duk­ti­ga■låt­skri­va­re■som■jag■skul­le■vil­ja■job­ba■ihop■ med■och■fin­sli­pa■li­te,■be­rät­tar■hon.

Men■det■är■in­te■ba­ra■i■Idol■som■ Nat­halie■Brydolf■är■ak­tu­ell■just■nu.■ Hon■syns■även■i■SVT-pro­gram­met■ Förs­ta dej­ten■där■hon■sö­ker■kär­le­ken.

–■ Det■ var■ en■ dep­pig■ vin­ter­kväll,■ jag■ fick■ fe­e­ling.■ Då■ ha­de■ jag■in­te■sökt■in■till■Idol,■jag■såg■en■ Fa­ce­book■an­nons■och■tänk­te■att■ det■skul­le■va­ra■här­ligt■att■va­ra■kär■ igen,■be­rät­tar■hon.

Pro­gram­met■led­de■där­e­mot■in­te■till■nå­gon■kär­leks­re­la­tion.

–■Vi■träf­fa­des■nå­gon■gång■till■ef­teråt,■vi■chat­tar■li­te■och■så■men■det■ är■nog■in­te■så■myc­ket■kär­lek,■sä­ger■hon. TV4 21.00

FOTO: TT/HAN­NA FRAN­ZéN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.