Tren­di­ga skogs­troll

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Konst­nä­ren John Bau­er har for­mat den svens­ka sy­nen på na­tu­ren som fylld med mör­ker, mos­sa och mystik. Skå­de­spe­la­ren Eva Me­lan­der spe­lar hu­vud­rol­len i den hyl­la­de fil­men Gräns. Den hand­lar om sam­ti­da troll. Ed­wi­na Ehr­man är in­ten­dent på Victo­ria and Al­bert Mu­se­um i Lon­don där ut­ställ­ning­en Fashio­ned From Na­tu­re, som skild­rar för­hål­lan­det mel­lan mo­de och na­tur, just nu vi­sas. Jo­nas Li­veröd är konst­när. Gäst är Da­ni­el Lind­ström, mo­de­jour­na­list. SR sve­ri­ges­ra­dio.se P1 11.03, sön­dag 15.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.