I dag av­görs Stubbs EPP-kan­di­da­tur

EPP:s en­fant ter­rib­le Vik­tor Ór­ban får stränga mot­hugg av Kurz

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - 029 080 1310, [email protected]­me­dia.fi SYLVIA BJON

Un­der för­mid­da­gen blir det klart vem de­le­ga­ter­na i Eu­ro­pas störs­ta par­ti just nu, EPP, vill se som sin topp­kan­di­dat för pos­ten som EU­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de. I går kväll möt­tes de två kan­di­da­ter­na – den li­be­ra­la fin­länds­ka mo­de­ra­ten Alex­an­der Stubb (Saml.) och den tys­ka krist­de­mo­kra­ten Man- fred We­ber (CSU) – i en kort de­batt i Mäs­s­cent­ret i Helsing­fors.

– Jag tror folk över he­la Europa har bli­vit iv­ri­ga över EPP och EU tack va­re vår kam­panj. Obe­ro­en­de av vem som blir topp­kan­di­dat så har EPP vun­nit, sa­de Stubb nöjt i går.

Den cen­ter–hö­ger­kon­ser­va­ti­va grup­pen EPP:s mö­te i Helsing­fors sam­lar ett fler­tal tunga po­li­tis­ka eu­ro­pe­is­ka namn och en del av dem pas­sar på att ut­ta­la sig om po­li­tiskt bränn­he­ta frå­gor. Till ex­em­pel le­ve­re­rar Ös­ter­ri­kes unga för­bunds­kans­ler Se­basti­an Kurz tyd­li­ga åsik­ter om un­gersk po­li­tik. Han be­to­nar di­a­log med Ung- ern, men är in­te rädd för att slå lan­det på fing­rar­na ef­tersom att han an­ser att lan­dets led­ning bry­ter mot rätts­stats­prin­ci­pen.

– EU ba­se­ras på vär­de­ring­ar och de fun­ge­rar ba­ra när man föl­jer reg­ler­na, sä­ger han.

De nämn­da be­skriv­ning­ar­na av Kurz har fö­re­kom­mit i eu­ro­pe­isk press se­dan han vid 27 års ål­der blev värl­dens yngs­ta ak­ti­va ut­ri­kesmi­nis­ter 2013. Nu är han den yngs­ta för­bunds­kans­lern Ös­ter­ri­ke haft vid 32 års ål­der.

Epi­te­tet ”en kon­ser­va­tiv Macron” hand­lar när­mast om att ock­så han vill rö­ra om och väc­ka Eu­ro­pa­po­li­ti­ken, även om hans po­li­tis­ka pro­fil är en an­nan.

Da­gen efter USA:s mel­lan­stats­val be­to­nar han just ak­ti­vi­tet, vik­ten av att få folk ut och rös­ta, sär­skilt unga.

– En po­si­tiv sak i valet var att så många gick och rös­ta­de, sär­skilt unga och kvin­nor, vil­ket ökat rös­ter­nas mång­fald. Till ex­em­pel kom den förs­ta un­der 30-åring­en in i re­pre­sen­tant­hu­set. För mig som är ung själv är det vik­tigt med en mång­fald av rös­ter, sä­ger Kurz då han gör en av­stic­ka­re från EPP-kon­gres­sen i Helsing­fors för att träf­fa stats­mi­nis­tern i Vil­la Bjäl­bo.

”Reg­ler ska föl­jas”

Ti­di­ga­re re­ge­ra­de Kurz par­ti ÖVP med so­ci­al­de­mo­kra­ter­na, men se­dan det se­nas­te valet med hö­ger­po­pu­lis­tis­ka fri­hets­par­ti­et FPÖ. Ock­så det har på­ver­kat bil­den.

Men Kurz sät­ter sig in­te i nå­gon fål­la som bedömare vi­ker för ho­nom. Han har ock­så kri­ti­se­rat Ungern för brott mot rätts­stats­prin­ci­pen, ef­tersom det är ett re­gel­brott. Men han be­to­nar di­a­log.

Själv fram­stäl­ler han sin lin­je som väl­digt en­kel, då han träf­far pres­sen i Helsing­fors.

– Pre­cis som Fin­lands stats­mi­nis­ter an­ser jag att den re­gel­ba­se­ra­de vär­de­grun­den är myc­ket vik­tig. Reg­ler ska föl­jas. EU är en uni­on som ba­se­ras på vär­de­ring­ar och fun­ge­rar ba­ra när man föl­jer reg­ler­na. Det gäl­ler allt ifrån, säg, Dubli­nav­ta­let till den in­re mark­na­den, sä­ger Kurz.

Dubli­nav­ta­let är den re­gel som sä­ger att asy­lan­sök­ning­ar ska be­hand­las i det land dit mi­gran­ter­na har kom­mit. Det här un­der­stry­ker Kurz två gång­er. Han har sagt att det är ba­ra att ”tit­ta på en kar­ta för att se att Ös­ter­ri­ke in­te har någ­ra kust­grän­ser. Det skul­le krä­va att man lan­dar med fall­skärm för att Ös­ter­ri­ke skul­le kun­na va­ra det förs­ta EU-land man kom­mer till”, med hän­vis­ning till Dublin­för­dra­get.

– Det är vik­tigt ock­så med bud­getreg­ler, så det in­te upp­står en ut­veck­ling som i Ita­li­en. Här vill jag gra­tu­le­ra Fin­lands re­ge­ring för att Fin­land kla­rat kri­sen: Ni har gjort ned­skär­ning­ar, och nu är ni på en till­växt­väg, bud­ge­ten är un­der di­sci­plin. Det finns en del som har valt en an­nan rutt.

Fi­desz kvar i EPP

Den di­a­log som Ös­ter­ri­ke hit­tat med un­gers­ka pre­miär­mi­nis­tern Vik­tor Ór­ban hand­lar när­mast om sy­nen på be­va­ka­de grän­ser i Europa och att för­sva­ra just Dublin­för- dra­get i stäl­let för en flyk­ting­för­del­ning.

Han har ock­så fö­re­språ­kat att hål­la Ór­bans Fi­desz kvar i EPP, i det kon­ser­va­ti­va läg­ret, och mo­ti­ve­rat det med att han in­te vill se det bil­das nå­gon se­pa­rat grup­pe­ring i stäl­let. Ór­ban är med på EPP:s kon­gress i Helsing­fors, där man står in­för att god­kän­na ett pro­gram som ska lis­ta par­ti­ets vär­de­ring­ar. Pro­gram­met har be­skri­vits som ett sätt att baxa in al­la på en vär­de­grund utan att pe­ka ut nå­gon re­ge­ring. Fin­länds­ka Sam­lings­par­ti­et har ve­lat ut­vi­sa Fi­desz ur EPP men det lär in­te hän­da nu.

– Det ska fin­nas grund­vär­de­ring­ar som är i skick i Europa. Det spe­lar ing­en roll om det se­dan är Ungern, Ru­mä­ni­en, Mal­ta, Gre­kland, Ita­li­en. Man ska föl­ja rätts­stat och demokrati, man ska föl­ja Dublin­för­dra­get, Maastrichtav­ta­let och många fler sa­ker. Nu har rätts­stats­pro­ces­sen in­letts mot Ungern, sä­ger Se­basti­an Kurz och hän­vi­sar till den pa­ra­graf som i för­läng­ning­en kan från­ta ett land röst­rät­ten i EU.

– De ös­ter­ri­kis­ka par­la­men­ta­ri­ker­na från mitt par­ti har stött det – men no­te­ra att det in­te är en dom, utan det är in­led­ning­en på en di­a­log. Vi ut­re­der vad som stäm­mer, och lan­det får en möj­lig­het att pre­ci­se­ra sig.

Ór­ban, som ock­så be­sök­te stats­mi­nis­ter Si­pi­lä på Vil­la Bjäl­bo strax fö­re Se­basti­an Kurz, stan­na­de in­te för att träf­fa pres­sen utan lät sig ba­ra fo­to­gra­fe­ras. Ór­ban ha­de en tjugo mi­nu­ters prat­stund med Si­pi­lä.

Vad fram­för­de ni till Ór­ban om rätts­sta­ten och mi­gra­tions­po­li­ti­ken? – Jag är av sam­ma åsikt som för­bunds­kans­lern, att vär­de­ring­ar ska för­sva­ras. Rätts­sta­ten är en all­var­lig sak. I vårt sam­tal med Ór­ban ta­la­de vi mest om in­vand­ring och mi­gra­tions­lös­ning­ar­na, och som för­bunds­kans­ler Kurz sa­de, är det vik­tigt att fö­ra di­a­log och för­stå varand­ras tan­kar. Vi för­de en lång dis­kus­sion om hur de tän­ker om in­vand­ring­en, sä­ger Si­pi­lä.

Pre­cis som Fin­lands stats­mi­nis­ter an­ser jag att den re­gel­ba­se­ra­de vär­de­grun­den är myc­ket vik­tig. Reg­ler ska föl­jas. EU är en uni­on som ba­se­ras på vär­de­ring­ar och fun­ge­rar ba­ra när man föl­jer reg­ler­na.

Se­basti­an Kurz, Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler

SAUKKOMAA FO­TO: LEHTIKUVA/ HE­IK­KI

In­te ett ont ord fäll­de kan­di­da­ter­na Man­fred We­ber och Alex­an­der Stubb om varand­ra un­der går­dags­kväl­lens de­batt.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä och Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler Se­basti­an Kurz dis­ku­te­ra­de bi­la­te­ra­la re­la­tio­ner och för­hopp­ning­ar på av­ta­let efter brex­it, bland an­nat.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Ung­erns pre­miär­mi­nis­ter Vik­tor Òr­ban ta­la­de om mi­gra­tions­frå­gor med Si­pi­lä, men stan­na­de in­te för att sva­ra på frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.