Bok om sorg kan vin­na Fin­landia Ju­ni­or

Två fin­lands­svens­ka bil­der­böc­ker är no­mi­ne­ra­de till Fin­landia Ju­ni­or. Att böc­ker­na är ut­giv­na ock­så på fins­ka kan ha un­der­lät­tat no­mi­ne­ring­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NI­KA HäLLSTEN 029 080 1331, an­ni­ka.hall­[email protected]­me­dia.fi

Fa­mil­je­liv och för­äld­ra­skap för­e­nar de två bil­der­böc­ker­na Skug­gor­na av Ans­si och Mai­ja Hur­me samt Äg­get av San­na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam. Äg­get ut­går från barns fun­de­ring­ar kring hur de bli­vit till och kon­tras­te­rar mot de vux­nas re­ak­tio­ner me­dan Skug­gor­na be­skri­ver sor­gen och sak­na­den efter en för­lo­rad mam­ma.

Ur­valsju­ryn be­röm­mer de två böc­ker­na bland an­nat för att de pas­sar bå­de barn och vux­na.

Men hur vik­tigt var det, med tan­ke på no­mi­ne­ring­ar­na, att böc­ker­na är ut­giv­na på bå­de svens­ka och fins­ka? – Det var in­te alls vik­tigt, för­säk­rar ur­valsju­ryns ord­fö­ran­de Myry Vo­i­pio.

– Vi läs­te Skug­gor­na och Äg­get på bå­de svens­ka och fins­ka.

Ma­ri Ko­li som är vd för för­la­get Schild­ts & Sö­der­ströms är in­te li­ka över­ty­gad om att den finsk­språ­ki­ga över­sätt­ning­en in­te ha­de be­ty­del­se.

– Jag miss­tän­ker att en finsk­språ­kig ut­gå­va är vik­tig. På ba­sis av ti­di­ga­re no­mi­ne­ring­ar är lin­jen tyd­lig – de fin­lands­svens­ka böc­ker som no­mi­ne­ras finns på bå­de svens­ka och fins­ka.

Äg­get (För­la­get M) är skri­ven av de­bu­tan­ten San­na So­fia Vu­o­ri, känd som bland an­nat ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Estrids Bok­klubb som pro­du­ce­ras i sam­ar­be­te med HBL, och il­lu­stre­rad av Lin­da Bon­de­stam.

Lin­da Bon­de­stam är nu för tred­je gång­en no­mi­ne­rad till Fin­landia Ju­ni­or och strå­lan­de glad. – Det är li­ka stort var­je gång. ”Histo­ri­en, språ­ket och il­lust­ra­tio­nen for­mar en fin­sli­pad hel­het vars te­ma och stil glä­der. Spän­nan­de ka­rak­tä­rer, de­tal­jer och över­rask­ning­ar finns på var­je ni­vå och får bå­de barn och vux­en att små­le och fnitt­ra. Den färg­gran­na boken läm­par sig för läs­ning en­sam el­ler till­sam­mans”, står det i mo­ti­ve­ring­en.

Äg­get ut­går från barns fun­de­ring­ar kring hur de kom­mit till. Idén väx­te fram un­der ar­be­tets gång, sä­ger Vu­o­ri och Bon­de­stam.

– En mas­sa barn och oli­ka fa­mil­jer har fun­ge­rat som in­spi­ra­tö­rer.

För­mod­li­gen fort­sät­ter sam­ar­be­tet mel­lan San­na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam – bå­da för­säk­rar med en mun att pla­ner finns.

(...) en konst­när­lig full­träff. Be­rät­tel­sen är stramt hål­len sam­ti­digt som den båg­nar av möj­lig­he­ter. (...) Den stra­ma färgska­lan i kom­bi­na­tion med de snill­ri­ka bild­lös­ning­ar­na är ut­sökt och tid­löst ut­för­da. (...) Bo­kens tid­lö­sa vi­su­el­la till­tal bor­gar för att den här boken kom­mer att trös­ta och be­rö­ra lä­sa­re i oli­ka åld­rar väl­digt länge. Mia Ös­terlund i re­cen­sio­nen av Skug­gor­na 4.5 Per­son­gal­le­ri­et är så fyn­digt och fyl­ligt ge­stal­tat att bil­der­bo­ken blir en djup läsupp­le­vel­se. Och lä­sa­ren får va­ra upp­märk­sam, ef­tersom en hel del be­rät­tas ba­ra i bild. (...) Regn­båg­si­ko­no­gra­fi, mång­faldsi­de­o­lo­gi, ad­op­tion och grannge­men­skap är bä­ran­de ele­ment. Äg­get lyc­kas va­ra tids­ty­pisk, utan att hem­fal­la till på­klist­rat norm­bry­tan­de.

Mia Ös­terlund i sin re­cen­sion av äg­get 7.6

Sorg och för­lust

Skug­gor­na (Schild­ts & Sö­der­ströms) hand­lar om sak­na­den efter en för­svun­nen mam­ma. Be­rät­tel­sen är skri­ven av Ans­si Hur­me och il­lu­stre­rad av hans hust­ru, gra­fi­kern Mai­ja Hur­me, gra­fi­ker vid HBL.

”Den mångsidi­ga bil­der­bo­ken be­rör sorg och för­lust på ett lyc­kat och kon­kret sätt. Histo­ri­en, il­lust­ra­tio­nen och lay­ou­ten ut­gör en har­mo­nisk hel­het. Fär­ger­na och hand­ling­en styr lä­sa­ren mot ljus: man kan be­fria sor­gen. Käns­lor som be­skrivs i ver­ket når bå­de barn och vux­na”, står det i mo­ti­ve­ring­en.

– Ur­valsju­ryn har för­stått vad bo- ken hand­lar om. Det är fint att en däm­pad och li­te sorg­sen bok kan få po­si­tiv upp­märk­sam­het, sä­ger Mai­ja Hur­me.

Hög kva­li­tet

Ur­valsju­ryn be­stod av Myry Vo­i­pio, Le­e­na Ke­ro-Tam­mi­nen och Ra­mi Saa­rijär­vi. Ju­ry­ord­fö­ran­de Myry Vo­i­pio berömde i sitt tal den fin­länds­ka barn- och ung­domslit­te­ra­tu­ren för att den hål­ler hög kva­li­tet – obe­ro­en­de av gen­re och vad böc­ker­na hand­lar om. De nu no­mi­ne­ra­de böc­ker­na är en­ligt Vo­i­pio extra bra och till­för nå­got nytt till den fin­länds­ka barn- och ung­domslit­te­ra­tu­ren.

– De sex kan­di­da­ter­na drar lä­sa­ren in i en värld som gör dem he­la­re och klo­ka­re. Böc­ker­na når lä­sa­re i oli­ka åld­rar och in­ne­hål­ler be­rät­tel­ser som be­rör. Det är histo­ri­er som har ve­lat bli be­rät­ta­de.

Vin­na­ren ut­ses av jour­na­lis­ten och pro­du­cen­ten Riku Ran­ta­la och of­fent­lig­görs 28 no­vem­ber. I fjol till­de­la­des San­na Man­ders bil­der­bok Nyc­kel­kni­pan (Schild­ts & Sö­der­ströms) Fin­landia Ju­ni­or.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

Mai­ja och Ans­si Hur­me skrev och il­lu­stre­ra­de boken om sor­gen efter en för­svun­nen mam­ma. San­na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam skrev och il­lu­stre­ra­de Äg­get – en bil­der­bok ut­gå­en­de från barns fun­de­ring­ar om hur de bli­vit till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.