FFC:s för­slag mö­ter mot­stånd

Fle­ra stu­dent- och elev­or­ga­ni­sa­tio­ner re­a­ge­rar kraf­tigt på Fin­lands Fack­för­bunds Cen­tral FFC:s för­slag att gö­ra det lät­ta­re att spar­ka unga ar­bets­ta­ga­re.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA HOLMLUND so­[email protected]­me­dia.fi

Fle­ra stu­dent- och elev­or­ga­ni­sa­tio­ner re­a­ge­rar kraf­tigt på Fin­lands Fack­för­bunds Cen­tral FFC:s för­slag om att in­fö­ra en tur­ord­ning som skul­le fa­vo­ri­se­ra äld­re ar­bets­ta­ga­re.

– Jag är jät­te­be­svi­ken, sä­ger Bic­ca Olin, för­bunds­ord­fö­ran­de för Fin­lands Svens­ka Skolung­doms­för­bund FSS.

Hon syf­tar på att FFC nu vill in­fö­ra en tur­ord­ning som fa­vo­ri­se­rar äld­re per­so­ner vid upp­säg­ning­ar. I klar­språk be­ty­der det att per­so­ner som job­bat längst tid på ett stäl­le ock­så får stan­na kvar om det blir sam­ar­bets­för­hand­ling­ar. De som job­bat kor­tast tid blir där­e­mot de som får spar­ken. Of­tast är det de här per­so­ner­na som ock­så är yngst.

Olin re­a­ge­rar kri­tiskt på att FFC, som hon upp­le­ver det, stäl­ler två ut­sat­ta grup­per mot varand­ra.

– Nu är det frå­gan om nå­got som in­di­rekt på­ver­kar främst unga. Jag tyc­ker det är gans­ka fult av dem att gå ut med ett så­dant här bud­skap.

Hon me­nar att unga på ar­bets­mark­na­den är ut­sat­ta på ett helt an­nat sätt än de som job­bat över hal­va sitt liv.

– Det är stor skill­nad mel­lan att bli ar­bets­lös fem el­ler tio år fö­re pen­sio­nen jäm­fört med att över hu­vud ta­get in­te kom­ma in i ar­bets­li­vet på ett bra sätt. För unga hand­lar det om det so­ci­a­la och att byg­ga upp en kar­riär när det in­te finns nå­gon bot­ten, som be­spa­ring­ar, att stå på.

Men, po­äng­te­rar Olin, finns det ock­så många äld­re som har va­rit lång­tids­ar­bets­lö­sa, ex­em­pel­vis på grund av sjuk­dom, och som ock­så skul­le på­ver­kas ne­ga­tivt av för­sla­get.

– Det här är över­lag ett för­slag som går ut över dem med sämst för­ut­sätt­ning­ar.

”Dis­kri­mi­ne­rar unga”

Ock­så på Helsing­fors uni­ver­si­tets stu­dent­kår (HUS) kom­men­te­rar man fac­kets ut­spel.

– Det lå­ter gans­ka choc­ke­ran­de och vric­kat. Ett sy­stem som tyd­ligt dis­kri­mi­ne­rar unga ar­bets­ta­ga­re tyc­ker jag in­te lå­ter rätt­vist. Om vi ba­ra fort­sät­ter på sam­ma sätt kom­mer de efter oss att ha det jät­tesvårt. Unga har säl­lan egen­dom, de har stu­di­elån, up­pe­häl­let är in­te på den star­kas­te ni­vån, sä­ger Se­basti­an Ös­ter­man, som bland an­nat an­sva­rar för ut­bild­nings­po­li­tik i HUS sty­rel­se.

I FFC:s för­slag om upp­säg­ning­ar in­går att för­bätt­ra det nu­va­ran­de om­ställ­nings­skyd­det. Fac­ket vill allt­så att de som fått spar­ken får än­nu mer hjälp med att ut­bil­da sig på nytt och med att hit­ta jobb.

– Det lå­ter bra. Men vem är det som har störs­ta an­sva­ret? Och vem ska be­ta­la för den?

Ös­ter­man näm­ner Un­der­vis­nings­mi­ni­s­te­ri­et som har vars­lat om att en mil­jon fin­län­da­re kom­mer att be­hö­va ut­bil­da sig på nytt om tio år. Han tyc­ker att frå­gan om vi­da­re­ut­bild­ning är än­nu bre­da­re än vad fac­ket in­ser.

– Det här be­rör in­te ba­ra en­skil­da män­ni­skor utan det bor­de lö­sas på na­tio­nell ni­vå. På grund av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens kom­mer ar­bets­till­fäl­len in­te att ex­i­ste­ra på sam­ma sätt

Ett sy­stem som tyd­ligt dis­kri­mi­ne­rar unga ar­bets­ta­ga­re tyc­ker jag in­te lå­ter rätt­vist. Se­basti­an Ös­ter­man Helsing­fors uni­ver­si­tets stu­dent­kår Det här är över­lag ett för­slag som går ut över dem med sämst för­ut­sätt­ning­ar.

Bic­ca Olin

För­bunds­ord­fö­ran­de, FSS Det finns de­fi­ni­tivt en ne­ga­tiv an­da till sam­ti­den. Vi vå­gar in­te li­ta på att fram­ti­den ser bra ut.

Pet­ra Lai­ti

Vice ord­fö­ran­de, FSF

läng­re. Många fun­de­rar re­dan nu på om de får jobb. Det ta­las he­la ti­den om jobb som för­svin­ner.

En stor del av den här ge­ne­ra­tio­nens stu­de­ran­de bär på en ång­est in­för fram­ti­den.

– Jag tror att ång­es­ten är mind­re i bran­scher där det är sä­kert att man får jobb, som bland lä­kar­stu­de­ran­de. För många and­ra är det in­te li­ka en­ty­digt. En del är ut­brän­da re­dan in­nan de kom­mer ut i ar­bets­li­vet. Det är oro­väc­kan­de då man bor­de kunde job­ba i 30-40 år i fram­ti­den el­ler än­nu läng­re om pen­sions­sy­ste­met änd­ras.

”Vi har in­te fö­re­bil­der”

Ock­så på Fin­lands Stu­dent­kå­rers För­bund FSF är man be­stört. Pet­ra Lai­ti, som är vice ord­fö­ran­de på FSF, sä­ger att man på för­bun­det tän­ker myc­ket på en rätt­vis ge­ne­ra­tions­po­li­tik.

– Unga syns in­te i po­li­ti­ken, som i sto­ra sam­hälls­de­batt­s­frå­gor som so­ci­a­loch häl­so­vårds­re­for­men.

Hon kan skri­va un­der att det rå­der en all­män käns­la av ång­est. Men den gäl­ler kanske in­te spe­ci­fikt ar­bets­mark­na­den i sig.

– Vi har in­te fö­re­bil­der, vi kän­ner att in­ve­ste­ring­ar och pri­o­ri­te­ring­ar un­der de se­nas­te två tre re­ge­ring­ar­na in­te di­rekt har ta­git unga i be­ak­tan­de. Det finns de­fi­ni­tivt en ne­ga­tiv an­da till sam­ti­den. Vi vå­gar in­te li­ta på att fram­ti­den ser bra ut.

Hon räk­nar upp sa­ker som för­svå­rar si­tu­a­tio­nen för stu­de­ran­de: kor­ta­re stu­di­e­ti­der, ett stu­di­e­stöd som in­te är på sam­ma ni­vå som det va­rit.

– Det gör att fler stu­de­ran­de job­bar sam­ti­digt som de stu­de­rar. Då är frå­gan om man kan dis­ku­te­ra dem som två seg­re­ge­ra­de grup­per. Vi lig­ger un­der i den här dis­kus­sio­nen på sam­häl­le­lig ni­vå.

Lai­ti syf­tar på att unga i de­bat­ten of­tast ses som blivande ar­bets­ta­ga­re först efter att de bli­vit kla­ra med stu­di­er­na.

På Fin­lands stu­de­ran­de­kå­rers för­bund Sa­mok tog ord­fö­ran­de Marko Grönlund till så kraf­ti­ga ord att han an­kla­ga­de fac­kets för­slag för att het­sa till ett ge­ne­ra­tions­krig.

– Un­der den här re­ge­rings­pe­ri­o­den har man pro­por­tio­nellt gjort fler ned­skär­ning­ar som drab­bat unga och stu­de­ran­de än nå­gon an­nan grupp. I stäl­let för att kon­ti­nu­er­ligt gö­ra li­vet elän­digt för unga bor­de man nu gå in för lång­va­ri­ga sats­ning­ar på fram­ti­den och fö­ra en håll­bar och rätt­vis ge­ne­ra­tions­po­li­tik, skri­ver han på Sa­moks hem­si­da.

Fle­ra po­li­tis­ka par­ti­ers ung­doms­för­bund har även de gått hårt ut i de­bat­ten. Bland an­nat skri­ver Cen­terung­as ord­fö­ran­de Suvi Mä­ke­lä­i­nen på Twit­ter:

– FFC vill yt­ter­li­ga­re för­sva­ga ung­as po­si­tion på ar­bets­mark­na­den. Är ål­ders­dis­kri­mi­ne­ring helt okej för Fin­lands störs­ta fack­för­bund?

Sa­me­li Si­vo­nen, ord­fö­ran­de för De grö­na unga skri­ver:

– Vad hän­der, FFC? Räc­ker det in­te att man sku­rit ned längs med ung­as he­la liv och den förs­ta ar­bets­plat­sen är hur som helst svå­ra­re att få nu än nå­gon­sin? Nu fö­re­slår ni att unga bor­de bli spar­ka­de lät­ta­re än and­ra.

FO­TO: HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.