SFP vill sat­sa på fa­mil­jen

Svens­ka folk­par­ti­ets skugg­bud­get tar sik­te på so­ci­al trygg­het och jäm­lik­het. SFP vill ut­ö­ka an­sla­gen till barn­fa­mil­jer­na, stu­den­ter­na och pen­sio­nä­rer­na och för­bätt­ra hus­hål­lens köp­kraft ge­nom att sän­ka in­komst­skat­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/MIKAEL SJÖVALL

Svens­ka riks­dags­grup­pen ef­ter­ly­ser en fa­mil­je­po­li­tisk hel­hets­re­form som ska gö­ra det lät­ta­re att kom­bi­ne­ra fa­mil­je- och ar­bets­li­vet. Till krav­lis­tan hör bland an­nat för­läng­da fa­mil­je­le­dig­he­ter och av­gifts­fri små­barnspe­da­go­gik. No­tan för de fa­mil­je­po­li­tis­ka sats­ning­ar­na be­räk­nas va­ra om­kring 345 mil­jo­ner eu­ro me­dan en sänk­ning av in­komst­skat­ten skul­le kos­ta sta­ten cir­ka 330 mil­jo­ner eu­ro

– Vi vill gö­ra Fin­land till värl­dens barn­vän­li­gas­te land och för­länga den in­komstre­la­te­ra­de för­äld­ra­le­dig­he­ten till 18 må­na­der, sä­ger SFP:s ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

So­ci­al rätt­vi­sa i fo­kus

Bland de kon­kre­ta för­sla­gen finns en åter­ställ­ning av stu­die­pen­ning­en, en in­dex­höj­ning av folk­pen­sio­nen och en hög­re ga­ran­ti­pen­sion lik­som en höj­ning av barn­bi­dra­gets en­sam­för­sör­jar­tillägg för att av­hjäl­pa den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen för dem som har det kärvt i sam­häl­let.

– Vår mo­dell är so­ci­alt rätt­vis. Al­la sam­hälls­grup­per skul­le gyn­nas eko­no­miskt av vår skugg­bud­get, men i syn­ner­het lå­gin­komst­ta­gar­na skul­le tjä­na på vårt för­slag, sä­ger riks­dags­le­da­mot Tho­mas Blomqvist som le­der den svens­ka riks­dags­grup­pen.

För att fi­nan­si­e­ra de nya ut­gifts­pos­ter­na och skat­te­lätt­na­der­na fö­re­slår svens­ka riks­dags­grup­pen bland an­nat en höj­ning av mer­vär­desskat­ten och mins­ka­de pla­ne­rings­an­slag för vårdre­for­men. Mer­vär­desskat­ten skul­le en­ligt SFP:s för­slag hö­jas med 0,5 pro­cent i var­je moms­klass. De här åt­gär­der­na skul­le in­bringa sta­ten sam­man­lagt 554 mil­jo­ner eu­ro. SFP vill ock­så gall­ra i fö­re­tags­stö­den ge­nom att till ex­em­pel spo­la ener­giskat­te­stö­det för el­in­ten­si­va fö­re­tag, vil­ket skul­le ge sta­ten be­spa­ring på om­kring 230 mil­jo­ner eu­ro.

– Vi fö­re­slår en om­pri­o­ri­te­ring av bud­ge­ten på 2,3 mil­jar­der eu­ro. Vår skugg­bud­get skul­le för­bätt­ra sys­sel­sätt­ning­en och in­te ökalå­ne­upp­tag­ning­en, sä­ger Blomqvist.

Fler flyk­ting­ar och mer bi­stånd

Till de lud­di­ga­re mål­sätt­ning­ar­na i SFP:s al­ter­na­ti­va bud­get hör sats­ning­en på för­bätt­rad fö­re­tags­häl­so­vård som för­vän­tas mins­ka på sjuk­från­va­ron med fem pro­cent och där­med ge stat­li­ga in­be­spa­ring­ar på när­ma­re 170 mil­jo­ner eu­ro. För­sla­get går bland an­nat ut på att ut­ö­ka den fö­re­byg­gan­de vår­den för att re­du­ce­ra psy­kisk ohäl­sa i ar­bets­li­vet.

– Vi vet in­te med sä­ker­het att de här åt­gär­der­na skul­le ge fem pro- cent fär­re fall av sjuk­från­va­ro, men en­ligt riks­da­gens ut­red­nings­tjänst och ex­per­ter som vi har kon­sul­te­rat så är det här ett rim­ligt an­ta­gan­de, sä­ger An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

SFP vill ock­så stär­ka Fin­lands roll som världs­sam­ve­te ge­nom att hö­ja bi­stån­det med 175 mil­jo­ner eu­ro. Svens­ka riks­dags­grup­pen SFP vill omdis­po­ne­ra bi­stån­det och skär­pa fo­ku­se­ring­en på hu­ma­ni­tä­ra in­sat­ser el­ler det man kal­lar för ”egent­ligt ut­veck­lings­sam­ar­be­te”. SFP vill i stäl­let re­du­ce­ra det stat­li­ga pen­ning­flö­det till Världs­ban­ken och de re­gi­o­na­la ut­veck­lings­ban­ker­na och stry­pa ut­be­tal­ning­en av rän­te­stöd­da kre­di­ter via fi­nansin­sti­tu­tet Finn­fund. Fin­lands år­li­ga flyk­ting­kvot ska hö­jas från nu­va­ran­de 750 till 2 500 kvot­flyk­ting­ar, fö­re­slår SFP.

In­om mil­jö­po­li­ti­ken vill SFP hö­ja an­skaff­nings­stö­den för el- och gas­driv­na bi­lar, sän­ka ener­giskat­te­stö­det och ener­giskat­ten och slo­pa kom­pen­sa­tions­stö­den för ut­släpps­han­deln. SFP vill ock­så åter­ta re­ge­ring­ens pla­ner på att sän­ka bilskat­ten och sat­sa 10 mil­jo­ner eu­ro på åt­gär­der som för­bätt­rar Ös­ter­sjöns eko­lo­gis­ka till­stånd.

Har ni räk­nat ut hur al­la de här åt­gär­der­na skul­le re­du­ce­ra kli­ma­t­ut­släp­pen? – Nej, vi får åter­kom­ma till det då vår nya kli­matstra­te­gi blir klar i ja­nu­a­ri, sä­ger Hen­riks­son.

Riks­da­gen be­hand­lar samt­li­ga op­po­si­tions­par­ti­ers al­ter­na­ti­va bud­get­för­slag på ons­dag kom­man­de vec­ka.

Vi vill gö­ra Fin­land till värl­dens barn­vän­li­gas­te land och för­länga den in­komstre­la­te­ra­de för­äld­ra­le­dig­he­ten till 18 må­na­der. An­na-Ma­ja Hen­riks­son

FO­TO: SPT/MIKAEL SJÖVALL

Svens­ka riks­dags­grup­pens ord­fö­ran­de Tho­mas Blomqvist och par­ti­ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son pre­sen­te­ra­de SFP:s al­ter­na­ti­va stats­bud­get på ons­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.