Var­nar för att USA och Asi­en kör om i för­ny­el­se

Fin­land och Tyskland är eko­no­miskt star­ka, och dri­ver sam­ma lin­je i EMU, sä­ger Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel un­der sitt Helsing­fors­be­sök. Men det behövs mer, sä­ger hon.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON 029 080 1310, [email protected]

Ang­e­la Mer­kel kom­mer in­te att stäl­la upp fler gång­er som par­ti­ord­fö­ran­de. Även om hon själv ut­tryckt en öns­kan att fort­sät­ta som för­bunds­kans­ler he­la pe­ri­o­den ut, för­be­re­der sig Europa på ti­den efter Mer­kel.

Men Mer­kel sva­ra­de in­te på frå­gor från pres­sen, utan gav ba­ra ett kort ut­ta­lan­de på ons­dags­kväl­len.

Efter hen­nes mö­te med stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) de­la­de de bå­da ut för­ma­ning­ar om fram­ti­den.

Det gäll­de bland an­nat eu­ron och hur EMU ska ut­veck­las. Mer­kel sa­de att Fin­land och Tyskland har sam­ma åsik­ter.

– Det gäl­ler ban­ku­ni­o­nen, för- håll­ning­en till de­la­de ris­ker, att mi­ni­me­ra ris­ker – där de­lar vi pre­cis sam­ma åsikt, sä­ger Mer­kel.

Ju­ha Si­pi­lä sä­ger att de kom­mer att dri­va på till­sam­mans för att EU-topp­mö­tet i de­cem­ber skul­le få ban­ku­ni­o­nen på plats. Det hand­lar om ett ge­men­samt re­gel­verk för över­vak­ning, ka­pi­taltäck­ning, reg­ler för att för­hind­ra kon­kurs och in­sätt­nings­ga­ran­ti­er.

– Det bäs­ta vo­re om vi kom över­ens om ban­ku­ni­o­nen och re­for­men av sta­bi­li­tets­me­ka­nis­men.

– Vi be­hö­ver kom­ma fram­åt. Frå­gan är med vil­ken fart, och hur vi mins­kar ris­ker­na. Frå­gan om Ita­li­en kom­mer nu i en då­lig tid, för att det är ett ex­em­pel på just vil­ka fa­ror som finns, sä­ger Si­pi­lä om Ita­li­en vars bud­getun­der­skott mötts av kal­la han­den från EU.

Ang­e­la Mer­kel sa­de att Fin­land och Tyskland står nä­ra varand­ra men kan ut­veck­la sam­ar­be­tet än­nu mer när det gäl­ler att di­gi­ta­li­se­ra, och in­om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens.

– Det är A och O att vi är eko­no­miskt star­ka. Fin­land har vi­sat upp till­växt, och att det för gott med sig då fler får jobb. Ock­så i Tyskland går det bra, men USA och Asi­en är star­ka på in­no­va­tio­ner och då mås­te Fin­land och Tyskland ock­så bör­ja be­to­na det.

Det är A och O att vi är eko­no­miskt star­ka. Fin­land har vi­sat upp till­växt, och att det för gott med sig då fler får jobb.

Ang­e­la Mar­kel

För­bunds­kans­ler, Tyskland

Si­pi­lä träf­fa­de re­ge­rings­che­fer och EU-höj­da­re på lö­pan­de band un­der gårdagen och det fort­sät­ter i dag. Or­sa­ken är att de åt­ta re­ge­rings­che­fer som hör till cen­ter-hö­ger­par­ti­et EPP är i Helsing­fors på EPP:s kon­gress.

– Mö­te­na har va­rit en del av vå­ra för­be­re­del­ser för Fin­lands tid som EU-ord­fö­ran­de­land (2019). Det har va­rit en myc­ket gi­van­de EU-dag. Många mö­ten har hand­lat om oron för Ita­li­en och even­tu­el­la ef­fek­ter – till ex­em­pel att rän­tor­na sti­git i Por­tu­gal och Spanien, sä­ger Si­pi­lä.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

In­om di­gi­ta­li­se­ring och ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens kan Fin­land och Tyskland sam­ar­be­ta, sä­ger Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel på be­sök i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.