Brex­it­för­hand­la­ren: Kloc­kan tic­kar

– Vi mås­te ac­cep­te­ra att det är en ”lo­se-lo­se”-si­tu­a­tion, sä­ger EU:s hu­vud­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er om slut­spur­ten i brex­it då han be­sö­ker Helsing­fors i sam­band med EPP:s kon­gress.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON

Michel Bar­ni­er tar fram en lun­ta pap­per som han slår upp och vi­sar – in­te så man ser vad där står, men han vill il­lu­stre­ra en sak:

– Låt mig se. Det som är fär­gat med grönt, det har bli­vit över­ens­kom­met, sä­ger Bar­ni­er.

Det ser mesta­dels grönt ut på si­dor­na han blädd­rar fram. Av­ta­let om ut­trä­de lär va­ra klart till 95 pro­cent men det som kvar­står är ett stopp­brä­de för vad som hän­der med Nor­dir­land om ing­et av­tal blir av.

– För att få en de­al krävs ett stopp­brä­de som hål­ler i al­la vä­der, det har vi sagt om och om igen.

Bar­ni­er går in­te in på de­tal­jer­na – men un­der vec­ko­slu­tet har vå­gor­na gått höga i Stor­bri­tan­ni­en efter upp­gif­ter i Sun­day Ti­mes om att Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May skul­le ha en ny mo­dell på lut, där he­la Stor­bri­tan­ni­en kunde bli kvar i tull­u­ni­o­nen som en sis­ta ut­väg. I an­nat fall är det ba­ra Nor­dir­land som blir kvar i tull­u­ni­o­nen, vil­ken skul­le ska­pa en gräns till res­ten av lan­det.

Bar­ni­er sit­ter nu i den in­ten­si­va slut­tam­pen av för­hand­ling­ar­na. Men han åker runt och träf­far re­ge­ring­ar­na i med­lems­län­der­na, sä­ger han.

– Det ger mig en hel del färd­kost som är an­vänd­bar för vårt team. Men hur det än blir, så är brex­it en ”lo­se-lo­se”. Det kom­mer in­te att ge nå­got mer­vär­de. Där­e­mot finns det många kon­se­kven­ser – mänsk­li­ga så­da­na, so­ci­a­la, eko­no­mis­ka och fi­nan­si­el­la, tek­no­lo­gis­ka, ju­ri­dis­ka ... Vi mås­te kun­na för­kla­ra det väl så att al­la är be­red­da på var­je even­tu­a­li­tet, sä­ger Bar­ni­er.

Det som krävs är na­tur­ligt­vis ett klart ut­trä­des­av­tal, men ock­så ett ram­verk för den fram­ti­da re­la­tio­nen mel­lan EU och Stor­bri­tan­ni­en. I prak­ti­ken kan in­te ett nytt han­dels­av­tal slu­tas för­rän Stor­bri­tan­ni­en är ute ur uni­o­nen, men där­för in­går en över­gångs­tid och en skiss för fram­ti­den, som bå­de EU och det brit­tis­ka par­la­men­tet kan ta ställ­ning till.

– För att va­ra är­lig är vi in­te där än­nu, sä­ger Bar­ni­er.

Ett topp­mö­te i no­vem­ber har re­dan ställts in för att för­hand­ling­ar­na skul­le kun­na av­slu­tas, och föl­jan­de är i de­cem­ber. Fö­re års­skif­tet bör allt va­ra klart för att hin­na med par­la­ments­pro­ces­sen. Ar­ti­kel 50 – ut­trä­det – trä­der i kraft i slu­tet av mars.

Som van­ligt sä­ger Bar­ni­er ing­et om hur nä­ra man är, men kon­sta­te­rar att ”kloc­kan tic­kar”.

Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C), som Bar­ni­er träf­fa­de på Vil­la Bjäl­bo i går i en av­stic­ka­re från EPP-kon­gres­sen, sä­ger att han kän­ner sig mer op­ti­mis­tisk efter ons­da­gens mö­ten.

– Jag har träf­fat pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May för­ra veckan, i mor­se min ir­länds­ka kol­le­ga (Leo Va­rad­kar), och råds­pre­si­dent Do­nald Tusk. Jag kän­ner mig nu tryg­ga­re med att vi fak­tiskt kom­mer att ha en lös­ning fö­re årets slut. Jag hop­pas på det, men det är upp till Stor­bri­tan­ni­en.

Ir­lands pre­miär­mi­nis­ter Leo Va­rad­kar sa­de i går på för­mid­da­gen i Helsing­fors att han hop­pas på ett för­hand­lings­re­sul­tat snabbt, men be­dö­mer att det är möj­ligt att det drar ut till de­cem­ber.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Kloc­kan tic­kar, sä­ger Bar­ni­er. Men han kom­men­te­rar in­te om det går att nå ett brex­it-re­sul­tat un­der näs­ta vec­ka, el­ler om det drö­jer till läng­re fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.