Stubb tror på över­rask­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ERIK SANDSTRöM ny­he­[email protected]

En­ligt kom­mis­sio­nens vice ord­fö­ran­de Jyr­ki Ka­tai­nen har Alex­an­der Stubb ingen­ting att för­lo­ra på valet.

Alex­an­der Stubb häl­sar vän­skap­ligt på kil­lar­na som står och de­lar ut varm­korv och går fram och småpra­tar på tys­ka med de­le­ga­ter­na i kön. Med ett le­en­de pre­sen­te­rar han mat­lis­tan fram­för ka­me­ror­na: StuBBQ el­ler Ketstubb.

– Vi får se vad som hän­der i mor­gon. Jag tror att vi kom­mer att få oss en li­ten över­rask­ning, men hur stor över­rask­ning åter­står att se, sä­ger Alex­an­der Stubb.

Stubb är nöjd med kam­pan­jen och sä­ger att den har lyc­kats väc­ka tan­kar om eu­ro­pe­is­ka vär­de­ring­ar, li­be­ral demokrati, rätts­sta­ten, frihet, to­le­rans och jäm­lik­het. En­ligt Stubb finns det många po­li­tis­ka rö­rel­ser som ut­ma­nar det tra­di­tio­nel­la sät­tet att gö­ra po­li­tik – bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va – och där­för mås­te EPP mo­der­ni­se­ras.

– Vi mås­te se oss i spe­geln. Vi han­te­ra­de var­ken Eu­rokri­sen el­ler mi­gra­tions­kri­sen till­räck­ligt bra och folk blev räd­da. Nu mås­te vi vi­sa re­sul­tat och be­rät­ta att si­tu­a­tio­nen är un­der kon­troll. Vi mås­te ock­så kom­ma ut ur ka­bi­net­ter­na och gö­ra öp­pen po­li­tik, till ex­em­pel ge­nom att de­la ut varm­korv, sä­ger Stubb.

Stubb och We­ber stö­der varand­ra

Stubb har för­sökt gö­ra en så öp­pen kam­panj som möj­ligt men var­ken EPP el­ler mot­kan­di­da­ten Man­fred We­ber har va­rit så iv­ri­ga på en de­batt mel­lan kan­di­da­ter­na. Till sist ar­ran­ge­ra­de par­ti­et än­då en dis­kus­sion kväl­len fö­re valet, ledd av EU­par­la­men­tets förs­ta vice ord­fö­ran­de Mai­re­ad McGu­in­ness.

– Jag vill tacka Alex för att han har hjälpt oss att vi­sa att EPP kan hål­la ett öp­pet och de­mo­kra­tiskt val, sä­ger Man­fred We­ber.

We­ber be­to­na­de att han och Stubb har en väl­digt lik­nan­de vi­sion för EU och att EPP står enat. Stubb lyf­te fram hur han och We­ber har va­rit vän­ner re­dan länge och att de stö­der varand­ra obe­ro­en­de av vem de­le­ga­ter­na väl­jer som topp­kan­di­dat. Nå­gon kri­tik mot den and­ra kan­di­da­tens vi­sio­ner var det in­te frå­gan om.

– Det har va­rit en fan­tas­tisk kam­panj. Jag tror vi folk över he­la Europa har bli­vit iv­ri­ga över EPP och EU tack va­re vår kam­panj. Obe­ro­en­de av vem som blir topp­kan­di­dat så har EPP vun­nit, sä­ger Stubb.

Ka­tai­nen: Stubb har allt att vin­na

En­ligt EU-kom­mis­sio­nens vice ord­fö­ran­de Jyr­ki Ka­tai­nen (Saml/EPP) är allt möj­ligt i valet i dag. We­ber har ett klart för­språng, men Ka­tai­nen sä­ger att Stubbs kam­panj har väckt ett brett stöd run­tom i Europa.

– Frå­gan är hur många de­le­ga­ter som rös­tar en­ligt grupp­be­slut och hur många som gör per­son­li­ga lös­ning­ar. Det är svårt att för­ut­se re­sul­ta­tet.

– Stubb har ingen­ting att för­lo­ra på det här valet, tvärtom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.