Vik­ti­ga da­gar för brex­it

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

●●13–14 de­cem­ber:

Årets sis­ta EU-topp­mö­te i Brys­sel. Tro­li­gen sis­ta chan­sen för att nå ett ut­trä­del­se­av­tal un­der 2018.

●●21 ja­nu­a­ri 2019:

Av­gö­ran­de dag i det brit­tis­ka par­la­men­tet. Om ing­et ut­trä­del­se­av­tal än­nu lagts fram blir det upp till par­la­men­tet att av­gö­ra hur fort­sätt­ning­en ska se ut.

●●24–25 feb­ru­a­ri:

Brex­it lär dis­ku­te­ras i kor­ri­do­rer­na när EU-län­der­na hål­ler topp­mö­te med Arab­för­bun­det i Egyp­ten.

●●11–14 mars:

Pla­ne­rad tid för EU-par­la­men­tet att spi­ka ett even­tu­ellt ut­trä­des­av­tal.

●●21–22 mars:

Förs­ta or­di­na­rie EU-topp­mö­tet un­der 2019 blir san­no­likt det sis­ta med Stor­bri­tan­ni­en som med­lem.

●●29 mars:

Stor­bri­tan­ni­en lämnar EU kl 23, brit­tisk tid (vid mid­natt den 30 mars, svensk tid).

●●30 mars:

Om ett ut­trä­des­av­tal finns på plats in­leds en över­gångs­pe­ri­od för att möj­lig­gö­ra ett så smi­digt ut­trä­de som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.