Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ål­der: 51.

●●Fa­milj: Man och ett barn i skol­ål­dern.

●●Bak­grund: Te­o­log. Fors­ka­re på Helsing­fors uni­ver­si­tet. Har skri­vit av­hand­ling om den or­to­doxa kyr­kans roll un­der Ni­co­lae Ceau­se­scus tid i Ru­mä­ni­en.

●●Efter 8 år på universitetet flyt­ta­de Hin­tik­ka till kyr­ko­sty­rel­sens ut­ri­kes­av­del­ning där hon sva­ra­de för ut­bild­nings­frå­gor och vig­des ock­så till präst i Helsing­fors stift.

●●Job­bat för den eu­ro­pe­is­ka kyr­ko­kon­fe­ren­sen in­nan hon bör­ja­de job­ba för Lut­hers­ka världs­för­bun­det.

●●Val­des för­ra veckan till bis­kop för Es­bo stift. Hon seg­ra­de över mot­kan­di­da­ten Ju­ha­ni Hol­ma. Hin­tik­ka fick 463 rös­ter mot Hol­mas 324.

●●Vigs till bis­kop för Es­bo stift i feb­ru­a­ri. Till Es­bo stift hör kom­mu­ner från Han­gö i väst till Mänt­sälä i öst med 450 000 med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.