Pris­be­lö­nad jour­na­list döm­des för våld­täkt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Helsing­fors hov­rätt har dömt en pris­be­lö­nad man­lig jour­na­list för våld­täkt till 1 år och 11 må­na­der fäng­el­se. Hov­rät­ten änd­ra­de in­te på tings­rät­tens be­slut.

En­ligt do­men äg­de våld­täk­ten rum i Es­bo i sep­tem­ber 2015. Man­nen och kvin­nan tillbringade kväl­len på en krog in­nan de tog en taxi hem till kvin­nan.

Kvin­nan sa­de i rät­ten att hon in­te vil­le att man­nen skul­le föl­ja med hem till hen­ne. När de kom hem till kvin­nan ha­de man­nen och kvin­nan haft sex två gång­er mot kvin­nans vil­ja.

Man­nen be­stred an­kla­gel­ser­na och häv­da­de att sam­la­gen sked­de i sam­för­stånd. Som be­vis an­för­de man­nen bland an­nat att kvin­nan gjor­de en po­li­san­mä­lan först 1,5 år efter kväl­len.

Bå­de hov­rät­ten och tings­rät­ten an­såg att kvin­nans ver­sion av hän­del­ser­na var tro­vär­di­ga­re. För­u­tom vill­kor­ligt fäng­el­se åla­des man­nen att be­ta­la 4 000 eu­ro i ska­de­stånd.

På ons­dag döm­des den pris­be­lön­te jour­na­lis­ten ock­så för tving­an­de till sex­u­ell hand­ling, som ska ha ägt rum i au­gusti 2016 i man­nens bo­stad. Helsing­fors tings­rätt döm­de man­nen till sex må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se.

Man­nen be­lö­na­des med jour­na­list­pri­set Snöspa­den i bör­jan av 2000-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.