Vårdre­for­men tar ett stort kliv fram­åt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON–SPT

Riks­da­gens so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skott fick på ons­da­gen fär­dig sitt ut­lå­tan­de om land­skap­s­och vårdre­for­mens la­gar.

Ut­skot­tet har ar­be­tat näs­tan he­la året med att grans­ka och kom­men­te­ra det om­fat­tan­de lag­pa­ket som i fram­ti­den ska sty­ra hur vår­den i Fin­land ar­ran­ge­ras och sköts.

Lag­pa­ke­tet går nu vi­da­re till grund­lags­ut­skot­tet, som re­dan två gång­er skic­kat till­ba­ka det till stats­rå­det för ny be­red­ning på grund av om­fat­tan­de bris­ter.

Skul­le grund­lags­ut­skot­tet även den­na gång gö­ra tum­men ner för lag­pa­ke­tet kom­mer he­la land­skap­s­och vårdre­for­men att skju­tas upp till näs­ta re­ge­ring.

Op­po­si­tio­nen har rik­tat kri­tik mot vad den upp­le­ver va­ra en stark ”po­li­tisk styr­ning” un­der pro­ces­sens gång. Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) kom­men­te­ra­de det på Vil­la Bjäl­bo med att de för­slag re­ge­ring­en ger är po­li­tis­ka.

– En re­ge­rings­pro­po­si­tion är po­li­tisk styr­ning, men det som hän­der se­dan är att riks­da­gen be­hand­lar det. Nu är ett ske­de gjort – ären­det går via grund­lags­ut­skot­tet till­ba­ka till so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skot­tet, och se­dan för be­hand­ling i ple­num.

Omsorgs­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) sa­de ti­di­ga­re att om be­hand­ling­en spil­ler över till ja­nu­a­ri så skjuts land­skapsva­let upp igen. Det har va­rit tänkt att hål­las i slu­tet av maj, sam­ti­digt som EU-valet. Just nu för­be­re­der sig ock­så land­ska­pen på att tid­ta­bel­len kra­schar igen.

In­te hel­ler Si­pi­lä ut­ta­lar sig med sä­ker­het.

– Vil­ken dag det se­dan blir som la­gen god­känns, så är det en­ligt det som val­da­tu­met de­fi­nie­ras. Men nu lig­ger and­ra be­kym­mer överst, i den mån de läng­re finns, sä­ger Si­pi­lä och hän­vi­sar till att be­hand­ling­en är ”helt i riks­da­gens hän­der”.

LEHTIKUVA/VESA MOILANEN FO­TO:

So­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skot­tets ord­fö­ran­de Kris­ta Ki­uru (SDP), vice ord­fö­ran­de Hanna­ka­i­sa He­ik­ki­nen (C) se­kä nämn­dens med­lem Sa­ri Sar­ko­maa (Saml). En­ligt riks­dags­le­da­mo­ter­na är vård­pa­ke­tet klart för ut­skot­tets del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.