Nu är det slut på Trumps oin­skränk­ta makt

”Bå­de Re­pu­bli­ka­ner­na och De­mo­kra­ter­na i USA be­skri­ver tis­da­gens val som en se­ger. Bå­da har fel – men Trump har mest fel.”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JURI VON BONSDORFF

När det blev klart att se­na­ten skul­le för­bli un­der re­pu­bli­kansk kon­troll be­skrev Do­nald Trump valet som en enorm se­ger. När det li­te se­na­re stod klart att De­mo­kra­ter­na får till­ba­ka sin ma­jo­ri­tet i re­pre­sen­tant­hu­set för­kun­na­de De­mo­kra­ter­nas le­da­re Nan­cy Pe­lo­si att en ny dag stun­dat för USA. Bå­da ut­ta­lan­de­na var fel, Trumps mer än Pe­lo­sis.

Det stäm­mer att Re­pu­bli­ka­ner­na höll se­na­ten och att Trump för­de en ur­sin­nig kam­panj med just det må­let i sik­tet, men fak­tum är att när pre­si­den­ten blickar fram­åt har han för­lo­rat det stöd som möj­lig­gjort hans lag­stif­tan­de ar­be­te i kon­gres­sen. I stäl­let för ett hel­täc­kan­de stöd i bäg­ge kam­rar­na finns nu en ma­jo­ri­tet i re­pre­sen­tant­hu­set som kan och äm­nar sa­bo­te­ra det mesta Do­nald Trump vill gö­ra.

Oav­sett om han vill er­kän­na det, är för­lus­ten i re­pre­sen­tant­hu­set dess­utom ett folk­ligt miss­tro­en­de­vo­tum. Över hälf­ten av lan­dets väl­ja­re är miss­nöj­da med na­tio­nens rikt­ning, trots att de fles­ta är nöj­da med eko­no­min.

Nan­cy Pe­lo­si har med and­ra ord del­vis rätt. Det är en ny verk­lig­het i den ame­ri­kans­ka po­li­ti­ken, men det jord­skalv, tsu­na­mi, våg el­ler vad man vill kal­la det, som De­mo­kra­ter­na hop­pa­des på blev in­te verk­lig­het. Trots att ett re­kor­dan­tal kvin­nor val­des till re­pre­sen­tant­hu­set, bjöd se­natsva­let på fler bak­slag än ljus­glim­tar och de pro­fil­star­ka gu­ver­nör­sva­len i Ge­or­gia och Flo­ri­da, som ha­de gett De­mo­kra­ter­na mer­smak, för­verk­li­ga­des in­te hel­ler. Med kvin­nor­nas led­ning, res­te sig de väl­ut­bil­da­de i sto­ra be­folk­nings­cent­ra i pro­test mot Trump, men möt­tes av en väl­jarkår i gles­byg­den med li­ka god för­svars­lust. Det­ta är ett splitt­rat och po­la­ri­se­rat USA där bå­da si­dor har stark strids­i­ver.

I prak­ti­ken blir allt lag­stift­nings-

ar­be­te nu svå­ra­re för Trump. Nya skat­te­sänk­ning­ar, för­änd­ring­ar i häl­so­vårds­la­gen el­ler ned­skär­ning­ar i den so­ci­a­la trygg­he­ten går in­te att tvinga ige­nom kon­gres­sen utan stöd från De­mo­kra­ter­na. Bå­da par­ti­er­na kan even­tu­ellt enas om ett lag­för­slag om för­bätt­rad in­fra­struk­tur, men så myc­ket an­nat skall man in­te för­vän­ta sig un­der de två föl­jan­de åren. I se­na­ten ger den stärk­ta ma­jo­ri­te­ten där­e­mot Trump en enkla­re pro­cess om nya sä­ten blir fria i Högs­ta dom­sto­len. De mo­de­ra­ta re­pu­bli­ka­ner­nas roll i se­na­ten mins­kar med en stör­re re­pu­bli­kansk ma­jo­ri­tet.

Med en ma­jo­ri­tet i re­pre­sen­tant­hu­set får De­mo­kra­ter­na en an­nan typ av in­fly­tan­de som kan vål­la Trump svårt hu­vud­bry. För det förs­ta kan De­mo­kra­ter­na star­ta en riks­rätts­pro­cess om de så vill. I prak­ti­ken är det in­te me­nings­fullt ef­tersom pro­ces­sen av­görs i se­na­ten där Re­pu­bli­ka­ner­na fort­fa­ran­de har ma­jo­ri­tet. Där­e­mot får De­mo­kra­ter­na i re­pre­sen­tant­hu­set ord­fö­ran­de­klub­ban i al­la ut­skott och kan i dem fort­sät­ta ut­re­da aspek­ter av Ryss­lands­ut­red­ning­en som man an­ser att Re­pu­bli­ka­ner­na strun­tat i. Even­tu­ellt kan man till och med för­sö­ka tvinga Trump att of­fent­lig­gö­ra al­la si­na skat­te­upp­gif­ter.

Mel­lanårsva­let be­skrevs all­mänt som en folk­om­röst­ning om Trumps förs­ta två år vid mak­ten. På bå­da si­dor kan man tol­ka re­sul­ta­tet för­del­ak­tigt om man vill, men ett obe­strid­ligt fak­tum är att Trumps närapå oin­skränk­ta makt i kon­gres­sen nu är slut.

BRENDAN SMIALOWSKI FO­TO: LEHTIKUVA/AFP/

För De­mo­kra­ter­na är det en se­ger att ta över ma­jo­ri­te­ten i en av kam­rar­na, re­pre­sen­tant­hu­set. Ka­li­for­ni­en­de­mo­kra­ten Nan­cy Pe­lo­si, som de se­nas­te åren va­rit mi­no­ri­tets­le­da­re, blir san­no­likt ny tal­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.