”Folk är uppel­da­de”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Det är ett splitt­rat USA som gått till val, och in­tres­set har va­rit hög­re än vad det bru­kar va­ra i mel­lanårsval.

– Folk är gans­ka uppel­da­de. Jag upp­le­ver att det är myc­ket mer en­tu­si­asm än ti­di­ga­re, sä­ger väl­ja­ren Rishi Sim­ha.

Han bor i San Fran­ci­sco i Ka­li­for­ni­en och ar­be­tar på bil­fö­re­ta­get Tes­la, men har post­rös­tat i valet i sin hemstat North Ca­ro­li­na, dit han åker re­gel­bun­det.

Han sä­ger att han för­sö­ker att ha en hel­hets­syn när han rös­tar, men näm­ner kli­mat­för­änd­ring­ar­na, mi­gra­tio­nen och sjuk­vår­den som vik­ti­ga frå­gor, och rös­ta­de på De­mo­kra­ter­na i årets val.

”Krä­ver mer tid”

North Ca­ro­li­na rös­ta­de med knapp ma­jo­ri­tet för Ba­rack Oba­ma 2008, men har se­dan dess rös­tat på de re­pu­bli­kans­ka kan­di­da­ter­na. Den här gång­en tror dock Rishi Sim­ha att det sväng­er över till blått.

– Även om fol­ket i North Ca­ro­li­na rös­ta­de för den nu­va­ran­de ad­mi­nist­ra­tio­nen tror jag att man tyc­ker att den bli­vit an­norlun­da än vad man för­vän­ta­de sig.

Där­e­mot tror han in­te att det blir nå­gon jord­skreds­se­ger för De­mo­kra­ter­na i del­sta­ten.

– Jag tror att det krä­ver mer tid att få folk att änd­ra sin syn i North Ca­ro­li­na.

Ner­vös vän­tan på re­sul­tat

Emily Hac­ke­ling har rös­tat i San Fran­ci­sco i Ka­li­for­ni­en. De vik­ti­ga frå­gor­na i årets val ser hon som ma­jo­ri­tets­för­hål­lan­de­na i kon­gres­sens kam­ma­re, och i lan­dets högs­ta dom­stol. Det märks att det är val­ti­der i sta­den, be­rät­tar hon. Un­der upp­ladd­ning­en har hon fått mas­sor av val­re­klam i brev­lå­dan och text­med­de­lan­den till sin mo­bil med oli­ka bud­skap.

– Jag är en ung per­son i Ka­li­for­ni­en, så är det gans­ka lätt att för­stå åt vil­ket håll det lu­tar, sä­ger hon på väg hem från job­bet.

Hon be­skri­ver re­sul­ta­tet i pre­si­dent­va­let 2016 som en chock, när Do­nald Trump vann.

– Jag är li­te i en aka­de­misk bubb­la. De jag um­gås med är of­ta gans­ka li­be­ra­la, även om jag kän­ner folk från bå­da si­dor­na. Så det kom som en ge­nu­in chock, och en in­sikt att USA är så po­la­ri­se­rat och jag är så bort­kopp­lad från en stor del av be­folk­ning­en och vad de kän­ner, sä­ger hon.

Re­sul­ta­ten pe­kar åt att De­mo­kra­ter­na tar kon­trol­len i re­pre­sen­tant­hu­set, me­dan se­na­ten fort­sät­ter att hål­las av Re­pu­bli­ka­ner­na.

– Jag kom­mer att föl­ja ny­he­ter­na för att se hur re­sul­ta­ten blir. Jag är rätt ner­vös, sä­ger hon.

FO­TO: TT/AP/GERRY BROOME

De­mo­kra­ten Kat­hy Man­ning täv­lar om en plats i kon­gres­sen i North Ca­ro­li­na.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.