Kid­nap­pa­de ele­ver i Kamerun släpp­ta

De 78 skol­barn och den chauf­för som kid­nap­pats i syd­väst­ra Kamerun har släppts, en­ligt en präst som del­ta­git i för­hand­ling­ar­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

– Al­la ele­ver­na har fri­getts, be­kräf­tar lan­dets kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Is­sa Ba­ka­ry Tchi­ro­ma.

Rek­torn och en lä­ra­re hålls fort­fa­ran­de kvar, en­ligt präs­ten Samu­el Fon­ki, vid den pres­by­te­ri­ans­ka kyr­kan i lan­det.

– Låt oss fort­sät­ta be för dem, sä­ger han.

Nu fram­kom­mer dess­utom att yt­ter­li­ga­re el­va ele­ver kid­nap­pa­des i för­ra veckan, men att även de har släppts. För des­sa ele­ver har kyr­kan be­ta­lat en lö­se­sum­ma, men in­te för den stör­re grup­pen, en­ligt Fon­ki.

Hän­del­ser­na är de förs­ta masskid­napp­ning­ar­na som in­träf­fat i Kamerun, och sam­man­fal­ler med ökan­de po­li­tis­ka spän­ning­ar i det fransk­ta­lan­de lan­det.

Ele­ver­na kom­mer från en kris­ten, pro­te­stan­tisk, sko­la i sta­den Ba­men­da, ett om­rå­de där eng­elsk­ta­lan­de se­pa­ra­tist­mi­lis bru­talt har sla­gits ned av myn­dig­he­ter­na.

En ta­les­per­son för mi­li­tä­ren sä­ger att ele­ver­na släpptes fria efter det att mi­li­tä­ren hit­tat plat­sen där de be­fann sig, men ger inga de­tal­jer kring hur det gick till.

Fri­släp­pan­det sker da­gen efter det att Ka­me­runs 85-åri­ge pre­si­dent Paul Biya svors in för en sjun­de äm­bets­pe­ri­od, efter att ha sut­tit vid mak­ten i 36 år. Han har lo­vat att ta itu med fru­stra­tio­nen i lan­dets eng­elsk­språ­ki­ga re­gi­o­ner.

FO­TO: TT/AP/SUN­DAY ALAMBA

En sol­dat vid en val­lo­kal vid pre­si­dent­va­let i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.