Kon­flik­ten i Kamerun

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: AFP

●●Un­ge­fär en fem­te­del av Ka­me­runs 22 mil­jo­ner in­vå­na­re är eng­elsk­ta­lan­de. Kamerun, en ti­di­ga­re tysk ko­lo­ni, de­la­des av Frank­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en efter förs­ta världs­kri­get. ●●När det som i dag ut­gör Kamerun blev av med ko­lo­ni­al­mak­ter­na i bör­jan av 1960-ta­let blev oli­ka de­lar fransk- re­spek­ti­ve eng­elsk­ta­lan­de.

●●Sam­ti­digt bör­ja­de en ils­ka gro över det som upp­fat­ta­des som dis­kri­mi­ne­ring av eng­elsk­ta­lan­de in­om främst ut­bild­nings­vä­sen­det och de rätts­vår­dan­de myn­dig­he­ter­na.

●●När krav om stör­re själv­sty­re kom från de eng­elsk­ta­lan­de de­lar­na av­fär­da­des det av pre­si­dent Paul Biya.

●●Mot­stån­det ra­di­ka­li­se­ra­des och två re­gi­o­ner i Kamerun ut­ro­pa­de sig den 1 ok­to­ber 2017 som en egen re­pu­blik.

●●Central­re­ge­ring­ens po­li­ser och sol­da­ter har svarat med bru­ta­li­tet, och även se­pa­ra­tis­ter­na har gjort sig skyl­di­ga till död­li­ga våld­sam­he­ter. En­ligt ic­ke-stat­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner har minst 400 ci­vi­la dö­dats i år, lik­som 175 med­lem­mar i re­ge­rings­styr­kor­na.

●●FN upp­ger att om­kring 246 000 män­ni­skor i den syd­väst­ra re­gi­o­nen har flytt från si­na hem och cir­ka 25 000 har sökt sig till grann­lan­det Ni­ge­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.