Rät­te­gång om gift­mord skjuts upp

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Rät­te­gång­en mot de två kvin­nor som an­kla­gas för mord på Kim Jong-Nam, halv­bror till den nord­ko­re­ans­ka dik­ta­torn Kim Jong-Un, åter­upp­tas i ja­nu­a­ri. Pla­nen var att den skul­le fort­sät­ta i no­vem­ber – men en för­svars­ad­vo­kat har bli­vit sjuk, en­ligt dom­sto­len.

Kvin­nor­na, en vi­et­na­me­sis­ka och en in­do­ne­sis­ka, an­kla­gas för att ha mör­dat Kim Jong-Nam ge­nom att pres­sa en tra­sa med nerv­gif­tet VX i hans an­sik­te på flyg­plat­sen i Ku­a­la Lum­pur i Ma­lay­sia i feb­ru­a­ri 2017. De ställ­des in­för rät­ta i ok­to­ber för­ra året.

De ut­pe­ka­de kvin­nor­na ne­kar till mord och häv­dar att de trod­de att de ställ­de upp på ett skämt i ett dol­da ka­me­ran-lik­nan­de tv-pro­gram. Men åkla­gar­si­dan har jäm­fört fal­let med en Ja­mes Bond-film och me­nar att kvin­nor­na är väl­ut­bil­da­de lönn­mör­da­re som var fullt med­vet­na om si­na hand­ling­ar. Om de döms ris­ke­rar de döds­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.