Ivan­ka Trump får Ki­na­mär­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Den ame­ri­kans­ka pre­si­dent­dot­tern, och pre­si­dentråd­gi­va­ren, Ivan­ka Trump har fått fle­ra nya va­ru­mär­ken god­kän­da i Ki­na – sam­ti­digt som pap­pa Do­nald Trumps re­ge­ring lig­ger i brin­nan­de han­dels­krig med lan­det.

De to­talt 16 nya va­ru­mär­ke­na gäl­ler va­ror som hand­väs­kor, pa­ra­plyn, dusch­mös­sor och bad­dräk­ter en­ligt dokument som den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­ti­zens for Re­spon­si­bi­li­ty and Et­hics in Washing­ton (Med­bor­ga­re för an­svar och etik i Washing­ton) ta­git fram.

– Ef­tersom hon har be­hål­lit si­na ut­länds­ka va­ru­mär­ken kom­mer all­män­he­ten be­hö­va fort­sät­ta ifrå­ga­sät­ta om pre­si­dent Trump har fat­tat utri­kes­po­li­tis­ka be­slut i si­na eg­na och sin fa­miljs in­tres­sen, sä­ger Ca­ro­li­ne Zhang, som är verk­sam i grup­pen.

Dot­ter Trump med­de­la­de ti­di­ga­re i år att hon la­de ned sitt kläd­mär­ke för att fo­ku­se­ra på sin roll som råd­gi­va­re i Vi­ta hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.