Fac­ket är vi!

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt - CHRIS­TER HOLMLUND ord­fö­ran­de, Fin­lands svens­ka lä­rar­för­bund FSL

Lä­RA­RE Stu­re Lind­holm lyf­ter i sin in­sän­da­re (HBL 3.11) fram lä­rar­nas ar­bets­ti­der, som ba­se­rar sig på un­der­vis­nings­skyl­dig­he­ter, och Aka­vas roll i för­hand­ling­ar.

Det förs­ta som bör rät­tas till är att det in­te är central­för­bun­det Aka­va som för­hand­lar fram de branschvi­sa av­ta­len. Då det gäl­ler bland an­nat lä­rar­nas av­tal är det Un­der­vis­nings­sek­torns fack­or­ga­ni­sa­tion OAJ som upp­gör

av­tal med ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­ner­na.

OAJ och FSL, som är ett själv­stän­digt för­bund in­om OAJ, är de­mo­kra­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner där för­hand­lings­mål be­reds på bred bas och där på­verk­nings­möj­lig­he­ter finns för varen­da med­lem som är vil­lig att fö­ra fram si­na ären­den. In­för var­je av­tals­rö­rel­se ju­ste­ras mål­sätt­ning­ar­na och nya mål läggs in på lis­tan en­ligt de be­slut som fat­tas in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

Lind­holm lyf­ter upp en av

de orätt­vi­sor som med­lem­mar­na upp­le­ver med un­der­vis­nings­skyl­dig­he­ten. Frå­gor av den­na typ dis­ku­te­ras och debatteras in­om lä­rar­fac­ket, men en kon­sen­sus har in­te hit­tills nåtts. En yt­ter­li­ga­re svå­rig­hets­fak­tor är att vi in­te hel­ler all­tid har en sam­syn med ar­bets­gi­var­na om hur un­der­vis­nings­skyl­dig­he­ter­na ska åt­gär­das och till vil­ket pris.

Var står vi i dag? Vi har ett be­slut som in­ne­bär för­hand­ling­ar med tan­ke på att ut- veck­la det nu­va­ran­de ar­bets­tids­sy­ste­met och ett an­nat be­slut om för­sök med års­ar­bets­tid, där en bä­ran­de tan­ke är att un­der­vis­nings­skyl­dig­he­ten i sin nu­va­ran­de form in­te läng­re skul­le fin­nas in­skri­ven.

Vä­sent­ligt i den­na dis­kus­sion är att in­se att var­je med­lem kan på­ver­ka. Fac­ket är vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.