Cy­kel­hjäl­men – en risk­fak­tor i tra­fi­ken?

Jag kän­ner mig oer­hört na­ken utan en cy­kel­hjälm. Oskyd­dad. Då jag cyklar allt­så. In­te då jag pro­me­ne­rar, spring­er el­ler kör bil.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

Cy­kel­hjäl­mar­na har sla­git ige­nom stort i Fin­land. Vil­ket är en bra sak. Tro­li­gen.

I län­der som Dan­mark och Ne­der­län­der­na är det en bråk­del av cy­klis­ter­na som an­vän­der cy­kel­hjälm. Än­då: en­ligt olycks­sta­tisti­ken sker det be­tyd­ligt fler cy­ke­lo­lyc­kor med död­lig ut­gång per cyklad kilo­me­ter i Fin­land – och i and­ra län­der där många an­vän­der cy­kel­hjälm. Bakvänt?

Många jäm­för cy­kel­hjäl­men med ett sä­ker­hets­bäl­te. Ing­en kör läng­re bil utan sä­ker­hets­bäl­te. Ing­en vet­tig, nyk­ter män­ni­ska åt­minsto­ne.

Men det är vil­se­le­dan­de. En cy­kel­hjälm er­bju­der väl­digt be­grän­sat med skydd och kan i värs­ta fall ska­pa en falsk trygg­hets­käns­la.

Cy­kel­hjäl­men mins­kar ris­ken för hu­vud­ska­dor i sam­band med en olycka. Märk­ligt nog har un­der­sök­ning­ar dock vi­sat att an­vänd­ning av cy­kel­hjälm in­te mins­kar ris­ken för att rå­ka ut för en all­var­lig olycka. Det kan till och med va­ra tvärtom.

”Cy­kel­hjäl­men är in­te den uni­ver­sal­lös­ning som den of­ta fram­ställs som. Cy­kel­hjäl­men er­sät­ter in­te bris­ter­na i tra­fi­kens in­fra­struk­tur, som gör att cy­klis­ter stän­digt är ut­sat­ta för fa­ra i tra­fi­ken.” MAR­CUS LIN­DQVIST

re­por­ter

Finns många för­kla­ring­ar. Som sagt, cy­kel­hjäl­men kan ska­pa en falsk trygg­hets­käns­la. Cy­kel­hjäl­men är re­la­tivt tunn jäm­fört med ex­em­pel­vis en mo­tor­cy­kel­hjälm och skyd­dar en­dast hu­vu­det. En­ligt vis­sa rön kan cy­kel­hjäl­men till och med öka ris­ken för nack­ska­dor i sam­band med en olycka. En cy­klist med hjälm kan allt­så va­ra be­nä­gen att ta mer ris­ker.

En an­nan för­kla­ring är att med­tra­fi­kan­ter be­mö­ter en cy­klist med hjälm an­norlun­da. I en om­ta­lad brit­tisk stu­die kom psy­ko­lo­gen Ian Wal­ker fram till att bi­lis­ter pas­se­rar en cy­klist med hjälm med mind­re av­stånd än en cy­klist utan hjälm. In­ne­hål­ler tro­li­gen ett korn av san­ning. Har märkt att bi­lis­ter be­mö­ter mig helt oli­ka, be­ro­en­de på hur jag är klädd och hur­dan cy­kel jag har.

Cyklar jag med Jo­pon till bu­ti­ken blir cy­kel­hjäl­men kanske hem­ma, men då jag trä­nar med täv­lingscy­kel el­ler ter­räng­cy­kel har jag all­tid cy­kel­hjälm. Jag re­kom­men­de­rar in­te hel­ler att nå­gon slu­tar an­vän­da cy­kel­hjälm. Den kan räd­da ens liv.

Den mot­stri­di­ga sta­tisti­ken vi­sar dock med all önsk­värd tyd­lig­het att cy­kel­hjäl­men in­te är den uni­ver­sal­lös­ning som den of­ta fram­ställs som. Cy­kel­hjäl­men er­sät­ter in­te bris­ter­na i tra­fi­kens in­fra­struk­tur, som gör att cy­klis­ter stän­digt är ut­sat­ta för fa­ra i tra­fi­ken. Där­för sker det re­la­tivt myc­ket fär­re all­var­li­ga olyc­kor i Dan­mark och Ne­der­län­der­na.

Jag har ett par gång­er sla­git hu­vu­det och san­no­likt bli­vit räd­dad av min cy­kel­hjälm. Vid bå­da till­fäl­le­na var en bi­list in­vol­ve­rad – pre­cis som of­tast då en cy­klist är med om en all­var­lig olycka i Fin­land. Is, snö och vå­ta löv kan för­stås ock­så va­ra för­rä­dis­ka ibland. Pre­cis som kom­bi­na­tio­nen av sprit och cyk­ling.

Cy­kel­hjäl­men kor­ri­ge­rar in­te det miss­för­hål­lan­det att he­la vår in­fra­struk­tur är byggd för bi­lism. I of­fent­lig­he­ten, i ny­he­ter­na, i kom­men­tarsfäl­ten är det all­tid cy­klis­tens fel om det sker en olycka. Cy­klis­ten bor­de ha haft hjälm. Cy­klis­ten bor­de ha för­stått att sak­ta in fö­re kors­ning­en. Cy­klis­ten bor­de ha an­pas­sat sin fart. Bru­kar du an­vän­da hjälm när du kör bil? Bru­kar du sak­ta in fö­re en kors­ning ba­ra för sä­ker­hets skull, även om du har för­körs­rätt? In­te?

I prak­ti­ken an­pas­sar en cy­klist all­tid sin kör­stil till tra­fi­ken. Kal­las för själv­be­va­rel­se­drift. Det är väl ock­så vad cy­kel­hjäl­men re­pre­sen­te­rar. Men en cy­klist är fort­fa­ran­de väl­digt oskyd­dad i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.