Tillåt och re­gle­ra snus­han­deln

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt - MATS LöFSTRöM Ålands riks­dags­le­da­mot

SNUS I ett väl­skri­vet re­por­tage (HBL 5.11) be­skrivs den om­fat­tan­de snus­smugg­ling­en in i Fin­land. Snu­sets smug­gel­väg lär hu­vud­sak­li­gen ske över Ha­pa­ran­da-Tor­neå­grän­sen. Pre­cis som tul­len sä­ger i re­por­ta­get är det inga små mäng­der det hand­lar om. Det är lag­ligt att ta in snus i Fin­land för sin egen kon­sum­tion, men det är olag­ligt att säl­ja snus. Trots det är det inga pro­blem att kö­pa snus i Fin­land – il­le­galt.

Det är in­te läng­re nå­gon su­spekt ki­osk som man ska ve­ta om att säl­jer un­der disk, utan han­deln sker rätt öp­pet på nä­tet, bland an­nat via so­ci­a­la me­di­ers mark­nads­plat­ser. Trots att jag själv ald­rig nå­gon­sin ta­git en pril­la får jag of­ta, via so­ci­a­la me­di­er, re­klam om att kö­pa snus i Helsing­fors – il­le­galt.

Tul­len ar­be­tar ak­tivt med att mot­ver­ka smugg­ling­en av snus. Sam­ti­digt är tul­lens re­sur­ser in­te oänd­li­ga och tul­len har många and­ra vik­ti­ga upp­gif­ter att an­vän­da re­sur­ser­na på.

Ef­tersom snus fort­fa­ran­de är po­pu­lärt i Fin­land, kanske till och med mer po­pu­lärt än då det var lag­ligt att säl­ja, vi­sar det på ett miss­lyc­kan­de av vår re­gle­ring. Det lo­gis­ka är där­för in­te att yt­ter­li­ga­re för­stär­ka smugg­lar­na ge­nom att för­svå­ra lag­lig re­gle­rad pri­vat in­för­sel. I stäl­let vo­re det lo­gis­ka att jäm­stäl­la snus med ci­ga­ret­ter och tillå­ta samt re­gle­ra för­sälj­ning­en av snus ef­tersom det är up­pen­bart att det finns en mark­nad som da­gens för­sälj­nings­för­bud in­te har mins­kat.

Det här skul­le dra un­dan mat­tan på snus­smugg­lar­nas verk­sam­het, mins­ka den gråa eko­no­min och gö­ra att tul­lens re­sur­ser kan an­vän­das på and­ra vik­ti­ga sa­ker. Det­ta skul­le ock­så gö­ra att Fin­land får skat­tein­täk­ter då snus­för­sälj­ning­en skul­le be­skat­tas med bå­de to­baks­skatt och moms.

Ef­tersom snus fort­fa­ran­de är po­pu­lärt i Fin­land, kanske till och med mer po­pu­lärt än då det var lag­ligt att säl­ja, vi­sar det på ett miss­lyc­kan­de av vår re­gle­ring.

Jag upp­ma­nar ing­en att an­vän­da snus el­ler and­ra to­baks­pro­duk­ter, som är häl­so­far­li­ga. Det är än­då olo­giskt att snus är olag­ligt då and­ra, mer skad­li­ga, pro­duk­ter säljs lag­ligt. Snus är in­te mer häl­so­far­ligt än ex­em­pel­vis ci­ga­ret­ter, och or­sa­kar ing­en pas­siv rök­ning. Vi bör där­för dri­va på för en änd­ring av EU:s to­baks­di­rek­tiv i det­ta av­se­en­de el­ler an­sö­ka om ett un­dan­tag för snus, på sam­ma sätt som Sve­ri­ge har.

Ge­nom att tillå­ta och re­gle­ra han­deln av snu­set, på sam­ma sätt som ci­ga­ret­ter, skul­le vi stop­pa smugg­ling­en, fri­gö­ra re­sur­ser åt tul­len samt öka skat­tein­täk­ter­na ge­nom att gö­ra den olag­li­ga han­deln av snus som sker i Fin­land i dag, lag­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.