Skyd­da unga från ökad snu­san­vänd­ning

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

SNUS Snuspå­sar på golv och trot­to­a­rer, run­da slit­mär­ken på fic­kor­na på jean­sen och snus­bur­kars eti­ket­ter lim­ma­de på hör­lu­rar; snus­kul­tu­ren är stark fram­för allt hos ung­do­mar. An­vänd­ning­en av snus hos 14–18-åring­ar har ökat sta­digt de se­nas­te tio åren. Snu­san­vänd­ning är knap­past en om­gå­en­de trend. Då man går in på so­ci­a­la me­di­er kan man snabbt se hur snus syns i pro­fil­bil­der, vi­de­oklipp och på elektro­nis­ka lopp­mark­na­der.

Snus or­sa­kar bland an­nat ska­dor på tän­der och slem­hin­nor samt kan bi­dra till ett möj­li­gen livs­långt ni­ko­tin­be­ro­en­de. Det är vik­tigt att för­äld­rar och al­la vux­na över­lag skär­per sig och tar fe­no­me­net på all­var. Snus häm­tas hem till Fin­land fram­för allt från Sve­ri­ge­re­sor. Of­tast är det en vux­en som lang­ar snus åt barn och unga. För att im­por- te­ra snus­bur­kar behövs det of­tast en vux­en; nå­gon kö­per bur­kar­na ut­om­lands, nå­gon säl­jer dem vi­da­re och nå­gon fi­nan­si­e­rar det slut­li­ga kö­pet.

Den väx­an­de snu­san­vänd­ning­en är på vux­nas an­svar, pre­cis som även ung­as al­ko­ho­lan­vänd­ning och to­baks­rök­ning är. När vi vux­na ser ung­do­mar med en snuspå­se el­ler pril­la un­der läp­pen kan vi all­tid frå­ga oss själ­va vil­ken vux­en det var som bi­drog till si­tu­a­tio­nen? Snus är skad­ligt, där­med bör barn och unga skyd­das från den­na livsva­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.