PIA SUNDELL

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

verk­sam­hets­le­da­re, Bar­na­vårds­för­e­ning­en i Fin­land rf ord­fö­ran­de för barn­skydds­ar­bets­grup­pen i Nät­ver­ket för fö­re­byg­gan­de rus­me­dels­ar­be­te AIJA SAARINEN ut­veck­lings­chef, Fin­lands häl­so­vår­dar­för­bund

HANNE MUN­TER pro­jekt­chef, Ni­ko­tin­pro­jek­tet, EHYT rf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.