Pa­ka­ri­nen hop­pas på nytänd­ning i Le­jo­nen – vill till­ba­ka till NHL

Slit­var­gen Ii­ro Pa­ka­ri­nen gör come­back i lands­lags­trö­jan efter en paus på fy­ra år. Han vet var­för mat­cher i Kar­ja­la Cup står på sche­mat och in­te spel i NHL. – Jag var in­te till­räck­ligt bra.

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/SE­BASTI­AN BACK­MAN

Efter en vass sä­song med HIFK och ett VM-sil­ver med Le­jo­nen be­stäm­de sig Ii­ro Pa­ka­ri­nen för att pac­ka väs­kor­na och prö­va ving­ar­na i NHL hös­ten 2014.

Men han hit­ta­de in­te hoc­key­him­len.

I fy­ra sä­song­er höll sig Pa­ka­ri­nen en­vist kvar i rin­kar­na i Nor­da­me­ri­ka – trots att hans roll i Ed­mon­ton blev mind­re och mind­re he­la ti­den. Efter fy­ra sä­song­er av skyt­tel­tra­fik mel­lan NHL och AHL tog även­ty­ret slut.

– Jag har ba­ra mig själv att skyl­la. Jag kla­ra­de in­te av att ta va­ra på mi­na chan­ser och and­ra spe­la­re var bätt­re då det gäll­de, sä­ger Pa­ka­ri­nen är­ligt.

Ha­de du gjort någon­ting an­norlun­da om du fått chan­sen igen? – Nej. För­stås kan man snac­ka om att jag bor­de ha ta­git va­ra på chan­ser­na, men jag vet in­te vad jag skul­le ha gjort an­norlun­da. Jag gjor­de allt jag kunde, men det räck­te in­te.

Bi­drar med sta­bi­li­tet och le­dar­skap

I som­ras skrev Pa­ka­ri­nen på för ett år i Os­kar Osa­las ti­di­ga­re klubb Me­tal­lurg Mag­ni­to­gorsk. Efter en tre­van­de in­led­ning i KHL har Pa­ka­ri­nen – som spe­lat i topp­ked­jor­na – fått upp far­ten och stått för 9+0 po­äng på 27 mat­cher.

– Det tog li­te tid för mig att bli van vid tem­pot och den stör­re rin­ken. Min roll har ock­så för­änd­rats mas­sor. I NHL spe­la­de jag runt åt­ta mi­nu­ter per match, i KHL spe­lar jag runt 20 och får an­svar i bå­de box­play och po­wer­play, sä­ger Pa­ka­ri­nen som ser sig själv som en upp­off­ran­de lag­spe­la­re.

Nu står tre EHT-mat­cher på sche­mat. I van­lig ord­ning mö­ter Fin­land Ryss­land, Tjec­ki­en och Sve­ri­ge i Kar­ja­la­tur­ne­ring­en. Pa­ka­ri­nen tyc­ker att det är här­ligt att va­ra till­ba­ka i Le­jo­nen.

– Jag har ba­ra bra min­nen från lands­la­get – även om VM-final­för­lus­ten i Minsk grä­mer.

Fin­lands chefsträ­na­re Juk­ka Ja­lo­nen an­ty­der att Pa­ka­ri­nen kom­mer att spe­la i en lik­nan­de roll som i klubb­la­get.

– Ii­ro bi­drar med le­dar­skap – han är en klip­pa bå­de i rin­ken och ut­an­för. En slit­varg som är mångsidig och kla­rar av att spe­la i bå­de box­play och po­wer­play i al­la ked­jor. Han är dess­utom bra på att gö­ra mål.

I pre­miä­ren mot Ryss­land kom­mer Pa­ka­ri­nen att få en hel del an­svar i box­play. Efter det lämnar Ja­lo­nen dör­ren öp­pen.

– Han kan ju spe­la i så många rol­ler, sä­ger Ja­lo­nen.

Su­gen på NHL och VM

Un­der hös­ten har Pa­ka­ri­nen ock­så haft tid för re­flek­tion. Miss­lyc­kan­det i Ed­mon­ton har in­te av­skräckt an­fal­la­ren från spel i NHL. Det ettå­ri­ga kon­trak­tet med Mag­ni­to­gorsk skvall­rar ock­så om att Pa­ka­ri­nen in­te gett upp tan­kar­na om en åter­komst till Nor­da­me­ri­ka.

– Visst, om jag får en bra möj­lig­het vill jag till­ba­ka – jag är in­te last­gam­mal. Men det mås­te va­ra en roll som pas­sar mig, sä­ger 27-åring­en.

För lands­lags­hoc­keyns del lig­ger mål­sätt­ning­en för­ank­rad i maj må­nad. Pa­ka­ri­nen skul­le gär­na gö­ra sin and­ra VM-tur­ne­ring.

– Jag har all­tid haft kul i Le­jon­trö­jan.

Jag gjor­de allt jag kunde, men det räck­te in­te.

Ii­ro Pa­ka­ri­nen om åren i NHL.

Ii­ro Pa­ka­ri­nen har in­te spe­lat i Le­jo­nen se­dan sil­ver­vå­ren 2014.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.