Jo­haugs mil­jon­s­mäll – ”mark­nads­vär­det har in­te mins­kat”

Therese Jo­haugs av­stäng­ning har tro­li­gen kostat hen­ne mil­jon­tals kro­nor.Men hen­nes in­koms­ter har ökat un­der från­va­ron.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST

Therese Jo­haug är en av de lys­kraf­ti­gas­te nors­ka id­rotts­stjär­nor­na och hen­nes kurs har sti­git som en ra­ket allt se­dan VM i Oslo 2011. Men dop­nings­av­stäng­ning­en och två år utan täv­ling­ar har tro­li­gen kostat hen­ne mil­jon­tals kro­nor.

Hen­nes för­mö­gen­het har mins­kat til 36,7 mil­jo­ner nors­ka kro­nor år 2017 (3,7 mil­jo­ner eu­ro), vi­sar skat­te­upp­gif­ter som VG ta­git del av. År 2016 upp­gick hen­nes för­mö­gen­het till 48,6 mil­jo­ner kro­nor.

Det var hös­ten 2016 som Jo­haug gav ett po­si­tivt dop­nings­test och blev av­stängd i ar­ton må­na­der. Men hon köp­te ock­så en lyx­vil­la för 18,8 mil­jo­ner kro­nor år 2017, en­ligt Da­gens Nae­rings­liv.

– Det har gått be­tyd­ligt bätt­re än det kunde ha gått un­der de två se­nas­te åren. För två år se­dan viss­te jag in­te rik­tigt vil­ken väg det­ta skul­le gå, sä­ger Jo­haugs ma­na­ger Jørn Ernst till VG.

Jo­haugs be­skatt­nings­ba­ra in­komst upp­gick än­då till 3,3 mil­jo­ner kro­nor un­der år 2017 (330 000 eu­ro). Det är näs­tan 200 000 kro­nor mer än 2016.

Ing­en av hen­nes spon­so­rer sa­de upp kon­trak­tet, fast skid­till­ver­ka­ren Fi­scher och klock­fir­man TAG Heu­er tog en ti­me­out med sam­ar­be­tet. Hon har till och med fått nya spon­so­rer un­der sin av­stäng­ning, som dag­lig­va­ru­jät­ten Meny CC Vest.

– Vi har så gott som det gått ba­lan­se­rat det id­rotts­li­ga med att be­va­ra den po­si­tion hon upp­nått på mark­na­den. In­täk­ter­na är sta­bi­la så länge man lyc­kas. Men det är in­te peng­ar­na som dri­ver hen­ne, sä­ger Ernst.

– The­re­ses mark­nads­ställ­ning har in­te bli­vit säm­re på grund av det vi gått ige­nom.

Jo­haug har ock­så vi­sat en nä­sa för af­fä­rer, med hjälp av sitt eg­na klä­des­mär­ke som ägs av Acti­ve Brands. Då kläd­mär­ket byt­te äga­re gjor­de Jo­haug en stor vinst via sitt fö­re­tag Set­ra AS.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Therese Jo­haug tjä­nar mer än för­ut – trots sin av­stäng­ning.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.