Tolv sprint­lopp – känns in­te vet­tigt

Hufvudstadsbladet - - Sport -

den förs­ta snön är ett min­ne blott i Helsing­fors, men skid­sä­song­en rul­lar i gång or­dent­ligt re­dan den här hel­gen på li­te nord­li­ga­re bred­grad­der. Den fins­ka cu­pen tjuv­star­ta­de re­dan för ett par vec­kor se­dan i Vu­o­kat­ti, men då be­fann sig störs­ta de­len av lands­la­get på lä­ger i ett li­kaså snö­fat­tigt Val Se­na­les. Ski­då­kar­na hör till de förs­ta som drab­bas av kli­mat­för­änd­ring­en i ut­veck­lings­län­der­na.

På grund av tv, Yle och världs­cu­pen i Le­vi ser vec­ko­slu­tets ka­len­der li­te spe­ci­ell ut. Den fins­ka cu­pen fort­sät­ter i Ro­vani­e­mi - sam­ti­digt som den tra­di­tio­nel­la snöpre­miä­ren går av sta­peln i Olos. Fins­ka cu­pens ma­na­ger Han­nu Ko­i­vi­u­sa­lo för­kla­ra­de för Helsingin Sa­no­mat att det be­ror på att världs­cu­pen i Le­vi flyt­tats med en vec­ka. Yle tv-sän­der så­väl världs­cu­pen som fins­ka cu­pen i läng­dåk­ning. Det sä­ger sig självt att ar­ran­gö­rer­na i Olos är ut­om sig av ils­ka.

Un­der de se­nas­te åren har Ro­vani­e­mi van­ligt­vis ord­nats en vec­ka efter Olos. Den här gång­en slo­par en stor del av lands­la­get Olos och del­tar i stäl­let i fins­ka cu­pen.

Os-me­dal­jö­rer­na Kris­ta Pär­mäk­o­ski och Ii­vo Nis­ka­nen väl­jer att star­ta i fins­ka cu­pen, pre­cis som bland an­nat Lau­ra Mo­no­nen, Johanna Matin­ta­lo, Ans­si Pent­si­nen och Risto­mat­ti Hako­la. Sträc­kor­na är 10/13,2 km klas­siskt för her­rar samt klas­sisk sprint.

Men det sak­nas in­te stjärn­glans i Olos: Bland del­ta­gar­na finns skid­skyt­te­stjär­nan Kai­sa Mäkärä­i­nen och Matti He­ik­ki­nen, fyr­fal­dig VM­me­dal­jör. Lands­lagså­ka­ren Kert­tu Nis­ka­nens namn finns ock­så på start­lis­tor­na.

I syn­ner­het i her­rar­nas klass finns det någ­ra rik­tigt tuf­fa in­ter­na­tio­nel­la namn, som den fyr­fal­di­ga OS-me­dal­jö­ren Alex­an­der Bol­tju­nov och hans lands­män Maxim Vy­le­g­za­nin och Alex­an­der Bess­merthnyk. Ka­zakstans Alex­ej Pol­ta­ra­nin är ock­så med. Sträc­kor­na är klas­sisk sprint, klas­siskt 5/10 km samt fri­stil 10/15 km – fristi­len för­stås or­sa­ken till Mäkärä­i­nens när­va­ro.

de­bak­let kanske är sym­bo­liskt för den kom­man­de vin­tern. Svårt att fin­na ord för att be­skri­va ka­len­dern i världs­cu­pen. Jo­han­nes Høs­flot Klae­bo lär ha bli­vit nöjd.

Nit­ton del­täv­ling­ar och tju­go­nio star­ter. Av dem är tolv sprint­lopp.

Sprint­lop­pen ut­gör näs­tan hälf­ten av världs­cu­pen. Det är ba­ra sex­ton di­stanslopp, samt den av­slu­tan­de jaktstar­ten i Tour de Ski som jag in­te rik­tigt vet vad man ska kal­la.

För ett år se­dan var det el­va sprin­ter, för två år se­dan tio. FIS­gub­bar­na har för­mod­li­gen kom­mit fram till att sprint är ett tv-vän­ligt for­mat utan att desto me­ra bry sig om skid­spor­tens tra­di­tio­ner och den eta­ble­ra­de skid­publi­kens pre­fe­ren­ser.

tour de ski fram­står som ett skämt med sju etap­per, av vil­ka två är fristils­sprin­ter, två masstar­ter och två jaktstar­ter. In­te svårt att för­ut­se att det gyn­nar sprint­snab­ba ski­då­ka­re som nämn­da Klae­bo el­ler Sergej Usti­u­gov. Sprin­ter­na och bonus­se­kun­der­na har för­ut ock­så haft en i mitt tyc­ke helt för stor be­ty­del­se i sam­man­dra­get i Tour de Ski.

Den klas­sis­ka sti­len över­le­ver fort­fa­ran­de, men in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det FIS ver­kar in­te upp­skat­ta di­a­go­nalåk­ning li­ka myc­ket som lo­kalskri­ben­ter­na i Ka­ja­na­land. Av de tolv världs­cupsprin­ter­na är nio fristils­sprin­ter och tre klas­sis­ka sprin­ter.

Som be­kant är fin­län­dar­na för det mesta bätt­re i klas­sisk stil. In­te al­la, lan­dets bäs­ta sprin­ter Hako­la är li­ka bra bå­de i klas­sisk stil och fri­stil. Pär­mäk­o­ski kla­rar sig ock­så i fri stil och skid­skyt­ten Ma­ri Lauk­ka­nen pla­ne­rar att del­ta i världs­cu­pen i läng­dåk­ning som för­be­re­del­se för VM i Se­e­f­eld. En blåvit po­di­umpla­ce­ring i sprint hör dock till ra­ri­te­ter­na, Pär­mäk­o­ski har lyc­kats ett par gång­er, men an­nars får re­dan en fi­nal räk­nas som en stor fram­gång för Fin­land.

Åt­ta av di­stanslop­pen är masstart el­ler jaktstart. Har ing­et emot masstart, så länge sträc­kan är till­räck­ligt lång och ban­pro­fi­len till­räck­ligt ut­slags­gi­van­de så det in­te blir för tak­tiskt (läs: stav­gång till sis­ta 2 km). Där­e­mot känns tolv sprin­ter li­te väl till­ta­get. Sprint är kul, fart­fyllt och säl­lan utan dra­ma­tik, men i läng­den blir det som att ha straff­lägg­ning i var­je match i ishoc­key. Känns in­te helt vet­tigt.

Två sta­fet­ter och två lagsprin­ter ger möj­lig­he­ten att prö­va oli­ka sam­man­sätt­ning­ar fö­re VM. För­ra vin­tern var det en yn­ka lagsprint i världs­cu­pens ka­len­der. Folk gil­lar för det mesta sta­fet­ter – så länge Nor­ge in­te får stäl­la upp med fler än ett lag.

”Kai­sa Mäkärä­i­nen, Ii­vo Nis­ka­nen, Kris­ta Pär­mäk­o­ski och Matti He­ik­ki­nen in­le­der sä­song­en i hel­gen.”

MAR­CUS LIN­DQVIST

sport­jour­na­list

Fo­to: LeHtikuva/veSa MoiLaNeN

Kai­sa Mäkärä­i­nen har tänkt in­le­da skid­sä­song­en i Olos i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.