Ney­mar står upp me­dan Hen­rys stjär­na da­lar snabbt

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Han fick, med all rätt, någ­ra ton ovett över sig un­der VM i Ryss­land. Bras­se­stjär­nan Ney­mars film­ning­ar på grä­set i Ryss­land blev en trött­sam föl­je­tong och en av tur­ne­ring­ens störs­ta snacki­sar. Ney­mar be­räk­na­des ha le­gat i grä­set i sam­man­lagt en kvart un­der VM.

PR-mäs­sigt var det il­la för va­ru­mär­ket Ney­mar. Hans namn blev en sy­no­nym till fus­ka­re och fil­ma­re och efter VM in­såg tyd­li­gen bå­de bras­sen och hans stöd­trup­per att det är dags att änd­ra stra­te­gi.

Visst har han fort­fa­ran­de fal­lit miss­tänkt lätt i vis­sa mat­cher un­der hös­ten men över­lag till­bring­ar an­falls­stjär­nan nu­me­ra en be­tyd­ligt stör­re del av mat­cher­na i upp­rätt lä­ge. Mot Na­po­li blev han stund­tals täm­li­gen omilt be­hand­lad men där han än­nu i VM ha­de drå­sat i bac­ken som en fall­sjuk fu­ra stod han för det mesta upp nu. I stäl­let häm­na­des han med att gång på gång or­sa­ka oro i Na­po­lis för­svar med si­na grym­ma tem­polöp­ning­ar och ge­ni­a­lis­ka pass­ning­ar. Ney­mar var bra men rätt en­sam om det mot Na­po­li som i bör­jan av and­ra halv­lek bjöd si­na gäs­ter på en ka­ru­sell även den dan­san­ta Ney­mar mås­te ha bli­vit yr av.

Na­po­li har och bör hyl­las. Vinner la­get mot Rö­da Stjärnan i näs­ta omgång är la­get oer­hört nä­ra avan­ce­mang på be­kost­nad av an­ting­en PSG el­ler Liverpool.

Upp­ladd­ning­en mås­te ha gått re­jält fel för Liverpool el­ler så ha­de spe­lar­na överdo­se­rat nå­gon av de ser­bis­ka na­tional­gry­tor­na till lunch. På pla­nen var gäs­ter­na in­te men­talt när­va­ran­de. Pass­ning­ar­na var en halv me­ter fel­ka­libre­ra­de el­ler för lång­samt slag­na, de ka­rak­te­ris­tis­ka tem­po­ök­ning­ar­na sak­na­des och djupled­slöp­ning­ar­na som är ett av trä­na­ren Jür­gen Klopps va­ru­mär­ken sak­na­des i långa stun­der.

Två mål av Mi­lan Pav­kov i mit­ten av förs­ta halv­lek blev en kall­dusch Liverpool in­te lyc­ka­des ska­ka av sig ens un­der pausvilan på Raj­ko Mi­tic Sta­di­um, ock­så känd som Mara­ka­na.

Li­ver­pools mag­plask var än­nu ett yp­per­ligt be­vis på att ut­ma­na­ren kan slå storfa­vo­ri­ten om in­te in­ställ­ning­en hos den sist­nämn­da är hund­ra­pro­cen­tig. Pools in­ställ­ning var på sin höjd 95-pro­cen­tig och tak­ti­ken fun­ge­ra­de in­te alls mot ett hem­ma­lag som läst hem­läx­an väl­digt nog­grant. La­get lyc­ka­des eli­mi­ne­ra Li­ver­pools va­pen på ett myc­ket ef­fek­tivt sätt.

Att hem­maplansfa­vö­ren kan be­ty­da så oer­hört myc­ket på den­na sky­höga ni­vå känns all­tid li­ka över­ras­kan­de. Liverpool kör­de för ett par vec­kor se­dan över Rö­da Stjärnan hem­ma på An­fi­eld med 4–0. Det kunde gott ha bli­vit 8–0. Scen­för­änd­ring­en var to­tal då matchor­ten för­flyt­ta­des 2 500 kilo­me­ter i syd­ost­lig rikt­ning.

I Bel­grad var Liverpool av­sla­get, fan­ta­si­löst och trub­bigt. Rö­da Stjärnan hem­ma är vis­ser­li­gen ing­et att le­ka med. Na­po­li tving­a­des lämna den ser­bis­ka hu­vud­sta­den mål­lö­sa, li­kaså Liverpool. I de­cem­ber är det PSG:s tur att be­sö­ka Mara­ka­na i en match där in­sat­ser­na ga­ran­te­rat är sky­höga.

Tungt för Liverpool som än­då har ödet i eg­na hän­der. En som hål­ler på att in­te ba­ra be­seg­la sitt öde i Mo­naco utan kanske ock­så som fot­bollsträ­na­re på topp­ni­vå är Thi­er­ry Henry. Den fö­re det­ta frans­ka stor­stjär­nan är på god väg att på re­kord­tid säl­la sig till den stän­digt väx­an­de ska­ran av ex-fot­bolls­spe­la­re som ald­rig bor­de ha för­sökt sig på trä­na­ryr­ket.

Henry tog över efter Le­o­nar­do Jar­dim i med­let av ok­to­ber och har se­dan dess lot­sat Mo­naco i fem mat­cher. Fa­cit? Två oav­gjor­da och tre för­lus­ter. Den se­nas­te kom mot Club Brug­ge i Cham­pi­ons Le­a­gue då den bel­gis­ka klub­ben en­kelt vann med 4–0 på Sta­de Lou­is II. Vet in­te om furst Al­bert var när­va­ran­de men var re­gen­ten det är ett hett tips att han in­te bjöd Henry på su­pé i sitt pa­lats efter mat­chen.

Henry be­kla­ga­de sig efter 2–2 mot Dijon i hel­gen att hans spe­la­re helt en­kelt in­te vill spe­la. Att mo­ra­len in­om la­get är på bot­ten­ni­vå är ing­en högoddsa­re då he­la hös­ten va­rit en en­da lång pi­na. 16 mat­cher i Li­gue 1/Cham­pi­ons Le­a­gue har re­sul­te­rat i en se­ger. Jar­dim gjor­de ett grymt jobb i fle­ra år i Mo­naco men då klub­ben tap­pa­de yt­ter­li­ga­re tunga pjä­ser i som­ras kunde in­te ens por­tu­gi­sen trol­la fram ett vin­nan­de lag.

Då ett lag går tungt kan det of­ta lö­na sig att an­stäl­la ett er­fa­ret namn som har för­må­gan att lö­sa upp men­ta­la knu­tar. Att valet då föll på klub­bens for­ne spe­la­re Henry vitt­nar om att klubbled­ning­en med den rys­ka göd­sel­mil­jar­dären i spet­sen kanske in­te rik­tigt har koll på lä­get.

Henry har efter kar­riä­ren gjort sig känd för att iklädd si­na oer­hört ele­gan­ta ko­sty­mer age­ra ex­pert i di­ver­se fot­bolls­stu­di­or. Men tyd­li­gen var han i be­hov av li­te me­ra ac­tion. Som as­si­ste­ran­de trä­na­re i Bel­gi­en gick det än­nu bra men det är som be­kant nå­got helt an­nat att le­da en klubb på dag­lig ba­sis.

Frans­man­nen ver­kar hö­ra till det släk­tet som vil­le ha för myc­ket, för snabbt och fram­för allt för ti­digt. Som så många stor­spe­la­re fö­re ho­nom gjort.

Henry är för till­fäl­let en stek­het kan­di­dat att bli än­nu en stor­spe­la­re som ar­ki­ve­ras i mapp ö då det gäl­ler ma­na­ger­kar­riä­ren. Stjärn­glan­sen som spe­la­re gav ho­nom en chans i en hyf­sat stor klubb. En chans till lär han in­te få om in­te re­sul­ta­ten sväng­er blixt­snabbt. I nu­lä­get finns ing­et som ty­der på en scen­för­änd­ring.

”Där Ney­mar än­nu i VM ha­de drå­sat i bac­ken som en fall­sjuk fu­ra stod han för det mesta upp nu.”

JO­NAS VON WENDT

re­por­ter

Ney­mar lär­de sig av si­na miss­tag un­der VM och lig­ger in­te li­ka of­ta i grä­set som ti­di­ga­re.

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP/ALBERTO PIZZOLI FO­TO: LEHTIKUVA/AFP/VALERY HACHE

Thi­er­ry Henry är på väg att på re­kord­tid gö­ra slut på sin fram­tid som fot­bollsträ­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.