Syd­af­ri­kansk ri­tu­al­mu­sik med ex­o­tis­ka klangde­kok­ter

Stäm­ning­en var po­si­tiv och my­sig när syd­af­ri­kans­ka mul­ti­in­stru­men­ta­lis­ten Di­zu Plaatji­es gäs­ta­de Et­no­so­i­festi­va­len.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OLE NERDRUM

VäRLDSMUSIK

Et­no­soi!

Di­zu Plaatji­es & The Ibuy­am­bo En­semb­le Kor­jaa­mo 6.11.

Syd­af­ri­kans­ka mul­ti-in­stru­men­ta­lis­ten, in­stru­ment­sam­la­ren och band­le­da­ren Di­zu Plaatji­es är en un­der­hål­lan­de mu­sik­fors­ka­re som ro­tar i det tra­di­tio­nel­la och upp­täc­ker så­dant som ock­så är för­en­ligt med and­ra mu­sik­kul­tu­rer. Med sin for­na grupp Aman­pon­do slog han på al­bu­met Shan­go (2000) upp en bro mel­lan af­ri­kanskt och te­ch­no i sam­ar­be­te med brit­tis­ka Ju­no Re­actor. Aman­pon­dos lå­tar har ock­så dund­rat re­mix­a­de på te­ch­noklub­bar.

Plaatji­es till­hör ock­så den ge­ne­ra­tion av af­ri­kans­ka mu­si­ker som stöt­te på mot­gång­ar un­der apart­hei­de­ran. I håg­koms­ten av det ut­tryck­te han där­för un­der kon­ser­ten sitt tack till Fin­land och övri­ga Skan­di- na­vi­en som då gav sitt stöd i kam­pen mot för­tryc­ket.

I The Ibuy­am­bo En­sem­bles spe­lan­de, sjung­an­de och dan­san­de fö­re­kom ing­et mo­dernt. Ban­det ut­strå­la­de po­si­ti­vi­tet och stäm­ning­en var allti­ge­nom my­sig. Ing­et stök el­ler strul, för nu ha­de man verk­li­gen sam­lats för att lyss­na, se och upp­le­va. Kon­ser­ten var sna­ra­re en pre­sen­ta­tion av det ar­ka­is­ka än en re­gul­jär afro­pop­kon­sert. Men nog så fa­sci­ne­ran­de ock­så för den sti­li­ga vi­su­el­la upp­lägg­ning­en.

Re­per­to­a­ren in­ne­höll en hel del a cap­pel­la-num­mer med sti­lig stäm­sång, li­te spex­an­de av gi­tar­ris­ten – emel­lanåt spe­la­de han ba­kom nac­ken i stil med Ji­mi Hend­rix – och myc­ket ban­kan­de på slag­verk av al­la fem med­lem­mar­na. Grup­pen bjöd ock­så upp på sce­nen en bra­si­li­ansk kil­le som med iver och kun­nig­het spe­la­de på cong­as un­der fle­ra lå­tar.

I en­lig­het med tra­di­tio­ner­na upp­lys­tes det he­la av med­lem­mar­nas gran­na image. Må­la­de an­sik­ten, hu­vud­bo­na­der med ply­mer, fjäd­rar och an­nat som sväng­er och fladd­rar syn­tes på sce­nen till­sam­mans med vi­gu­lant dan­san­de.

Plaatji­es och övri­ga med­lem­mar spe­la­de of­ta so­lon på ex­o­tis­ka in­stru­ment i stil med an­ti­lop­horn och mbi­ra (af­ri­kanskt tum­pi­a­no) och he­la in­stru­mentupp­sätt­ning­en var i fli­tig ro­ta­tion. Nå­got över­ras­kan­de kling­a­de den böj­da flöj­ten myc­ket likt en sälg­flöjt, som fö­re­kom­mer me­ra all­mänt in­om nor­disk folk­mu­sik.

Bala­fo­ner­na och slag­ver­ken skru­va­de upp in­ten­si­te­ten men den verk­li­ga blom­ning­en i ljud­bil­den hör­des i de åter­håll­sam­ma mi­ni­ma­lis­tis­ka lå­tar­na. Då ut­tryck­tes stark ar­ka­isk mystik som till stor del ut­gör grun­den i af­ri­kansk mu­sik över­lag.

FO­TO: B CHUAN

Di­zu Plaatji­es är på stän­dig upp­täckts­färd i den syd­af­ri­kans­ka mu­sik­kul­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.