Svenungs­son lämnar Svens­ka Aka­de­mi­en

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Jay­ne Svenungs­son lämnar Svens­ka Aka­de­mi­en, skri­ver hon i ett press­med­de­lan­de.

”Efter nog­samt över­vä­gan­de har jag fat­tat be­slu­tet att lämna min stol i Svens­ka Aka­de­mi­en”, skri­ver Jay­ne Svenungs­son.

Te­o­lo­gen och re­li­gi­ons­fi­lo­so­fen Jay­ne Svenungs­son val­des i sep­tem­ber i fjol in på stol num­mer 9.

Akademiens ständige sek­re­te­ra­re An­ders Ols­son be­kräf­tar upp­gif­ten för TT.

”Att jag lämnar vid just den­na tid­punkt be­ror på att jag först ve­lat för­säk­ra mig om Akademiens fort­lev­nad och fram­tid ge­nom att av­läg­ga min röst vid de ny­li­gen ge­nom­för­da in­va­len. Det har allt­så va­rit an­ge­lä­get och me­nings­fullt för mig att va­ra med och bi­dra till Akademiens åter­upp­bygg­nad i köl­vatt­net av den kris som av en ödets iro­ni sam­man­föll med mitt in­trä­de”, för­kla­rar hon.

”Av en rad skäl har jag dock nått vägs än­de. Jag ser där­för fram emot att åter­vän­da på hel­tid till mitt ar­be-

■ te vid universitetet, där jag tror att mi­na kraf­ter an­vänds på ett bätt­re sätt. Det är min är­li­ga och dju­pa för­hopp­ning att Aka­de­mi­en åter kan bli vad den va­rit, en ovär­der­lig in­sti­tu­tion i det svens­ka kul­tur­li­vet”.

Jay­ne Svenungs­son upp­ger att Aka­de­mi­en se­dan en tid är un­der­rät­tad be­slu­tet.

FO­TO: TT/JANERIK HEN­RIKS­SON

Jay­ne Svenungs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.