Suff­ra­gett­tor­tyr i suc­cé­spel får kri­tik

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

Rock­star Ga­mes suc­céwes­tern Red de­ad re­demp­tion 2 möts av kri­tik se­dan en po­pu­lär youtu­ber lad­dat upp en vi­deo där hans ava­tar ger sig på en suff­ra­gett. Kvin­nan i spe­let, som käm­par för kvinn­lig röst­rätt, blir svårt miss­hand­lad. Vi­de­on som he­ter Red de­ad re­demp­tion 2 – be­a­ting up an­noying fe­mi­nist har setts fler än 1,5 mil­jo­ner gång­er, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Sam­ma an­vän­da­re har fort­satt att lad­da upp vi­de­or där han at­tac­ke­rar suff­ra­get­ten och dö­dar hen­ne på oli­ka sätt. I kom­men­tarsfäl­tet sprids nu på­he­jan­de mi­so­gy­na åsik­ter sam­ti­digt som and­ra an­vän­da­re är be­kym­ra­de över att den här ty­pen av ”open world”-spel lämnar val­möj­lig­he­ter av det här sla­get till si­na an­vän­da­re.

”Det är in­te okom­pli­ce­rat”, skri­ver Ema­nu­el Chee­se­berg, re­dak­tions­chef på tech-saj­ten Mot­her­board på Twit­ter och fort­sät­ter:

”Men vad som in­te är okom­pli­ce­rat är att det finns en grupp spe­la­re som ha­tar kvin­nor och går i gång på det här”.

Rock­star Ga­mes har ti­di­ga­re bli­vit kri­ti­se­rat för spel i Grand theft au­to­se­ri­en, där det bland an­nat har va­rit möj­ligt för an­vän­dar­na att ha sex med pro­sti­tu­e­ra­de och se­dan dö­da dem för att ta till­ba­ka peng­ar­na.

FO­TO: TT/ROCK­STAR STU­DI­OS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.