Ryskt för­lag tog bort hb­tq-histo­ria ur barn­bok

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TT

När de ita­li­ens­ka för­fat­tar­na Ele­na Fa­vil­li och Fran­ce­sca Ca­val­los bäst­säl­jan­de barn­bok God­natt­sa­gor för re­belltje­jer: 100 be­rät­tel­ser om fan­tas­tis­ka kvin­nor skul­le över­sät­tas till rys­ka cen­su­re­ra­des boken.

Ori­gi­na­let släpptes för­ra året med syf­tet att in­tro­du­ce­ra unga för hund­ra kvinn­li­ga fö­re­bil­der som levt ex­tra­or­di­nä­ra liv – bland des­sa finns Michel­le Oba­ma, Astrid Lind­gren och Se­re­na Wil­li­ams por­trät­te­ra­de. Se­dan dess har boken över­satts till en mängd oli­ka språk. Men när det blev Ryss­lands tur att få en ver­sion in­ne­höll den rys­ka upp­la­gan en­dast 99 histo­ri­er – och en vit si­da där lä­sa­ren själv kunde skri­va in sin histo­ria. En nöd­lös­ning, då rys­ka för­la­get Bom­bo­ra valt att cen­su­re­ra trans­per­so­nen Coy Mat­his be­rät­tel­se – i en­lig­het med Ryss­lands för­bud av att spri­da ”pro­pa­gan­da för otra­di­tio­nellt sex­u­ellt um­gänge” till unga.

En­ligt rå­dan­de lag har rys­ka för­läg­ga­re rätt att an­ting­en ra­de­ra hb­tq-in­ne­håll i barn- och ton­års­böc­ker, el­ler mär­ka dem som 18+ och säl­ja dem i plast.

Ho­mo­sex­u­a­li­tet var olag­ligt i Ryss­land fram till 1993 och klas­sa­des som en men­tal­sjuk­dom än­da till 1999.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.