Mark­ku Ni­e­mi vann tuff ut­tag­ning till som­me­li­er-VM

Det blev re­stau­rang­chef Mark­ku Ni­e­mi från re­stau­rang Pas­tis i Helsing­fors som får re­pre­sen­te­ra Fin­land i som­me­li­er-VM i mars i bel­gis­ka An­twer­pen.

Hufvudstadsbladet - - Mat & dryck - LIN­DA FORS­SELL Vin­ex­pert

De bäs­ta som­me­li­e­rer­na från 62 län­der del­tar i världs­mäs­ter­ska­pen. De na­tio­nel­la ut­tag­ning­ar­na som gick un­der nam­net Châ­teau Chan­gyu Mo­ser XV – ASI An­twer­pen 2019 ord­na­des på Wan­ha Sa­ta­ma i Helsing­fors i slu­tet av ok­to­ber. Fins­ka Som­me­li­er­för­e­ning­en un­der led­ning av Samuil Ang­e­lov bjöd på en spän­nan­de kväll för publi­ken.

De tre fi­na­lis­ter­na var för­u­tom Mark­ku Ni­e­mi ock­så Kir­si Seppä­nen från Ra­vin­te­li Bert­ha i Tam­mer­fors och Ta­ne­li Lehto­nen från Helsing­fors­re­stau­rang­en Muru.

Kir­si Seppä­nen har skör­dat fle­ra fram­gång­ar un­der det gång­na året, bå­de Trop­hee La­roche The best som­me­li­er of Fin­land och Årets Unga Som­me­li­er 2018, en täv­ling som Chaî­ne des Rô­tis­seurs-för­e­ning­en år­li­gen ar­ran­ge­rar för att upp­munt­ra och stöd­ja unga ta­lang­er i re­stau­rang­bran­schen att ut­veck­las in­om sitt yr­ke.

Ta­ne­li Lehto­nen är väl­be­kant för många in­om vinkret­sar­na som en av de dri­van­de kraf­ter­na ba­kom Muru, men även som Fin­lands bäs­ta som­me­li­er två år i rad, 2016 och 2017. Kon­kur­ren­sen om ti­teln var allt­så sten­hård och täv­ling­en var bå­de medryc­kan­de och tuff in­nan vin­na­ren slut­li­gen kunde koras.

Krä­van­de upp­gif­ter

Ut­tag­ning­ar­na be­stod, för­u­tom av ett myc­ket om­fat­tan­de och djup­gå­en­de skrift­ligt för­hands­prov, av en rad mo­ment på sce­nen, vil­ka si­mu­le­ra­de rik­ti­ga kundsi­tu­a­tio­ner i en re­stau­rang. Som kun­der upp­träd­de do­mar­na Christi­na Suominen från Re­stau­rang C i Tam­mer­fors samt täv­ling­ens of­fi­ci­el­la be­skyd­da­re och en vi­da känd per­son­lig­het och vi­nent­re­pre­nör, den ös­ter­ri­kis­ke Lenz Mo­ser V.

Fi­na­lis­ter­nas förs­ta upp­gift var att ser­ve­ra da­men i säll­ska­pet en pro­sec­co, samt att blan­da till en Gin Sour-cock­tail till her­ren. Ti­den som gavs för upp­gif­ten var fem mi­nu­ter. Efter det­ta fick de täv­lan­de iden­ti­fi­e­ra ett an­tal vi­ner i blin­do, det vill sä­ga upp­skat­ta dru­va, land, om­rå­de och år­gång, samt även hit­ta på en lämp­lig mid­dags­me­ny i nor­disk an­da, där var­je rätt skul­le pas­sa ihop med de vi­ner de trod­de sig ha i gla­sen. Att un­der tids­press gö­ra det­ta sam­ti­digt som man mås­te upp­trä­da av­spänt och själv­sä­kert in­för bå­de do­ma­re och publik krä­ver koncentration och star­ka ner­ver.

And­ra upp­gif­ter som fö­re­vi­sa­des för publi­ken var en pro­to­kollsen­lig de­kan­te­ring – att häl­la upp vi­net från bu­telj till ka­raff ge­nom en ele­gant pro­ce­dur där flas­kan hålls ovan­för ett tänt ste­a­rin­ljus för att man ska kun­na se ex­akt hur det even­tu­el­la se­di­men­tet rör sig i flas­kan.

Som av­slu­tan­de mo­ment skul­le även en rad star­ka­re al­ko­hol­hal­ti­ga dryc­ker iden­ti­fie­ras, vil­ket up­pen­bar­li­gen in­te var en allt­för lätt upp­gift. Med fa­cit i hand ha­de det va­rit väl­digt im­po­ne­ran­de om nå­gon av de täv­lan­de verk­li­gen ha­de kun­nat kän­na igen den ser­bis­ka slivo­vican som stod till buds, en dryck som de fles­ta in­te stö­ter på i sin var­dag allt­för of­ta, om ens nå­gon­sin.

Ser­viceyr­ke

När ju­ryns ord­fö­ran­de Hei­di Mä­ki­nen slut­li­gen ut­nämn­de Mark­ku Ni­e­mi som vinnare, mo­ti­ve­ra­de hon valet med att han nog­grant följt in­struk­tio­ner­na och ut­fört upp­gif­ter­na in­om den giv­na tids­ra­men.

– Min styr­ka i täv­ling­en var nog min för­må­ga att upp­trä­da av­slapp­nat me­dan jag ut­för­de upp­gif­ter­na, kon­sta­te­ra­de vin­na­ren Mark­ku Ni­e­mi.

Ni­e­mi har ti­di­ga­re er­fa­ren­het av att täv­la, han var Fin­lands bäs­ta som­me­li­er år 2014 och 2012, samt Årets Unga Som­me­li­er år 2012.

Att sit­ta i publi­ken och föl­ja med täv­ling­en var en in­tres­sant och gi­van­de upp­le­vel­se och väl­digt an­norlun­da från att gå på re­stau­rang och som kund få nju­ta av en kun­nig som­me­li­ers ser­vice – nu fick vi se hän­del­se­för­lop­pet från ett helt nytt per­spek­tiv. Bil­den av som­me­li­e­ryr­ket som snob­bigt och di­stan­se­rat är en för­le­gad kli­ché, det be­vi­sa­des än­nu en gång av den här in­sikts­ful­la och sym­pa­tis­ka fi­na­list­t­ri­on, som al­la tyd­ligt brin­ner för sitt jobb och strä­var efter att er­bju­da si­na gäs­ter den bäs­ta re­stau­rangupp­le­vel­sen som går att få.

Mark­ku Ni­e­mi, re­stau­rang­chef på Pas­tis, be­härs­kar allt från de­kan­te­ring av vin till att iden­ti­fi­e­ra oli­ka vindru­vor i ett ur­val vi­ner. Han får åka till VM för som­me­li­e­rer som ord­nas i An­twer­pen i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.