”Jag blir all­tid glad av att spe­la pi­a­no”

Lu­ci­a­kan­di­dat 9 Mu­si­ken ger all­tid gläd­je, ef­tersom den har för­må­gan att re­flek­te­ra en så bred ska­la av käns­lor, tyc­ker Ju­li­na Fa­gerlund. Hon stu­de­rar till när­vår­da­re i Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - JAEL NY­MAN dag­[email protected]

Vad fick dig att stäl­la upp i lu­cia­va­let? – Jag har fi­rat lu­cia var­je år sen jag var li­ten och om jag själv in­te va­rit med i lu­ci­a­tå­get har jag hjälpt min mam­ma att ord­na lu­ci­a­tåg för bar­nen i vår by på Åland. Jag tyc­ker lu­cia är en vik­tig, my­sig och gläd­je­spri­dan­de tra­di­tion.

Vil­ka är di­na fö­re­bil­der?

– Min mam­ma. Det är all­tid hen­ne jag vänder mig till, hon har bra svar. Vi har all­tid haft en väl­digt öp­pen kom­mu­ni­ka­tion.

Vad ger dig mest gläd­je?

– Att va­ra med mi­na vän­ner och min sam­bo och då and­ra i min när­het mår bra. Och mu­sik! Det kan re­flek­te­ra så många oli­ka käns­lor. Det spe­lar ing­en roll om man är arg, led­sen el­ler kär – det finns all­tid nå­gon låt man kan lyss­na på.

Vil­ket är ditt bäs­ta lu­ci­a­min­ne?

– För­ra året var jag med i Ålands lu­cia som tär­na. Jag fick så många nya vän­ner där! Det var en stor sak för mig, ef­tersom det var nå­got jag ha­de drömt om än­da se­dan jag var li­ten.

Hur tar du hand om dig själv? – När jag bod­de på Åland sim­ma­de jag i många år och de fem se­nas­te åren har jag gått på dans. Nu har jag för knappt två må­na­der sen flyt­tat till Helsing­fors så jag har in­te rik­tigt kom­mit in i nå­got. Jag för­sö­ker se till att äta re­gel­bun­det och so­va åt­ta tim­mar var­je natt.

Finns det nå­got sär­skilt mör­ker i vår tid som lu­cia ska sking­ra? – Många li­der av psy­kisk ohäl­sa och nu när det blir mörkt är det van­ligt att sym­to­men kan bli vär­re. Jag upp­le­ver att lu­cia då kan fin­nas där och ge li­te ex­traljus, spe­ci­ellt hos oss i Nor­den och Fin­land.

Vil­ken julsång be­ty­der mest för dig? – Him­len i min famn, den har mam­ma sjung­it för mig när jag var li­ten. Min mor­mor har ock­så be­rät­tat att den lå­ten spe­la­des på ra­dio då hon åk­te in till BB för att träf­fa mig för förs­ta gång­en, så hon för­knip­par den med mig.

Vad ska lu­cia ab­so­lut in­te gö­ra? – Ef­tersom lu­cia of­ta för­knip­pas med ljus och gläd­je ska hon va­ra glad och po­si­tiv. Hon ska in­te pra­ta il­la om and­ra el­ler tryc­ka ner nå­gon folk­grupp, till ex­em­pel.

Vad gör du om tio år? – Jag vill job­ba med barn och unga, så om tio år hop­pas jag att jag job­bar på bar­nav­del­ning­en på sjuk­hu­set på Åland. För­hopp­nings­vis har jag ock­så ett el­ler två barn själv.

Ditt var­dags­tips för att för­bätt­ra värl­den? – Att le och sä­ga hej till folk man mö­ter, det kan änd­ra ens dag så myc­ket på ett po­si­tivt sätt.

Var finns ditt smult­ron­stäl­le?

– Vid pi­a­not. Är jag in­te glad då jag sät­ter mig där så blir jag glad efter att jag sjung­it och spe­lat fär­digt.

Lu­ci­aju­ryn sat­te stort fo­kus på kan­di­da­ter­nas so­ci­a­la en­ga­ge­mang – vad gör du? – Jag ut­bil­dar mig till när­vår­da­re så jag har haft myc­ket in­hopp och som­mar­jobb på äldre­bo­en­de. De som bor där kan ibland ha det tungt och de kan kän­na sig ut­sat­ta. Då för­sö­ker jag hjäl­pa till att få dem att kän­na sig så tryg­ga som möj­ligt. Min fa­milj på Åland ska bli vän­fa­milj åt en flyk­ting. Jag är med så här på di­stans nu då jag bor i Helsing­fors.

FO­TO: CATA POR­TIN

Ju­li­na Fa­gerlund skul­le vil­ja träf­fa sång­a­ren Ade­le. – Jag tyc­ker väl­digt myc­ket om hen­ne, hon är en skick­lig bra sång­ers­ka. Efter att ha läst hen­nes bi­o­gra­fi vet jag att hon in­te all­tid haft det lätt. Jag skul­le frå­ga hen­ne vad hon själv tyc­ker var start­skot­tet till hen­nes kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.