Kän­da os­tar bäst i kva­li­tets­täv­lan

Det är Va­li­os os­tar som do­mi­ne­rar ost­mark­na­den. Men ock­så os­tar från Ko­la­tun Ju­u­sto­la, Ju­usto­port­ti och Ålands Cen­tra­lan­delslag kam­ma­de hem någ­ra första­pris i kva­li­tets­täv­ling­en för in­hems­ka os­tar.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - BENGT WALLÉN

Vartan­nat år ord­nar Fin­lands Ost­be­re­da­re­för­e­ning (FOF) en riksom­fat­tan­de kva­li­tets­täv­ling för in­hemsk ost. Årets kva­li­tets­täv­ling hölls i Börs­sa­len i Helsing­fors för­ra veckan och där del­tog 18 ys­te­ri­er med sam­man­lagt 112 os­tar.

Det var mest gam­la be­kan­ta os­tar som ut­sågs till Fin­lands bäs­ta i si­na se­ri­er. Va­li­os os­tar seg­ra­de i åt­ta se­ri­er me­dan Ju­usto­port­ti vann kit­tost­se­ri­en med Kei­sa­rin ju­usto och se­ri­en för ryps­ol­je­pro­duk­ter med Ju­lia 17. Kei­sa­ri är en av Ju­usto­port­tis bäs­ta os­tar och har även vun­nit ett par gång­er ti­di­ga­re.

Det var in­te hel­ler nå­gon över­rask­ning att Ko­la­tun Ju­u­sto­las Wal­de­mar Get­ched­dar vann ched­dar­se­ri­en med högs­ta po­äng (95,50) i se­ri­er­na för mog­na­de os­tar. Wal­de­mar var den förs­ta fin­länds­ka os­ten som er­hål­lit ful­la 100 po­äng år 2006, se­na­re har ock­så Herk­ku­ju­u­sto­las röd­mö­ge­lost Pu­na­hei­di upp­nått sam­ma po­äng.

Pris till Åland

Det störs­ta fin­lands­svens­ka gläd­jeäm­net var att Ålands Cen­tra­lan­delslags Ålands Spe­ci­al 50+ vann se­ri­en för gryn­pi­pig ost, där grädd­os­tar do­mi­ne­ra­de. Ålands Spe­ci­al har, tack va­re sin fi­na smak, många me­ri­ter från förr – os­ten vann re­dan 1970 förs­ta pris vid Ost-70-ut­ställ­ning­en och li­kaså vid os­tens 150-års­ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning, som fi­ra­des 2006. De övri­ga åländs­ka os­tar­na i sam­ma se­rie, Storm­skärs grädd­ost, Kas­tel­holm, Prostin­nan och Pros­tens, kla­ra­de sig in­te så bra den här gång­en.

Visst fanns det ock­så nya os­tar med i täv­ling­en. Va­li­os Hi­e­no­in Sa­la­neu­vos, som vann Edam/Gou­da­se­ri­en, är ett gott ex­em­pel på en ny va­ri­ant av gou­da­os­ten Sa­la­neu­vos. Va­li­os Hi­e­no­in Kei­sa­rin­na och Ka­re­lia är lik­nan­de ny­he­ter med egen ka­rak­tär. I se­ri­en spe­ci­a­los­tar hit­tar man tre ny­he­ter: Herk­ku­ju­u­sto­las Savu­hil­ma, Ar­ctic Mil­ks Ro­se­pippu­ri grädd­ost och Ju­usto­port­tis Kan­ta­rel­liju­usto.

Bland ut­ställ­ning­ens vin­na­ros­tar val­des Ju­usto­port­tis Kei­sa­rin ju­usto till bäs­ta mog­na­de ost och er­höll ett spe­ci­ellt er­kän­nan­de för sin väl­ba­lan­se­ra­de hel­het. Till bäs­ta färskost val­des Va­li­os Vi­o­la na­tu­rell för sin ri­ka syr­lig­het och smak­ful­la gräd­dig­het.

Al­la vinnare har rätt att an­vän­da Su­o­men pa­ras-mär­ket i sin mark­nads­fö­ring i två år.

Kun­ni­ga ost­mäs­ta­re

Årets kva­li­tets­täv­ling vi­sa­de upp en di­ger bredd av in­hems­ka os­tar, även om ostan­ta­let mins­kat i jäm­fö­rel­se med ti­di­ga­re täv­ling­ar. Lik­som på vin­si­dan märks en trend med me­ra smak­ful­la, kryd­da­de os­tar.

Bland mö­ge­los­tar­na, som länge top­pats av Va­li­os Au­ra Gold, fanns ett ökat an­tal os­tar med tolv oli­ka pro­duk­ter. Årets ost­mäs­ta­re Peter Dö­rigs ys­te­ri Herk­ku­ju­u­sto­la vi­sa­de upp fem mö­ge­los­tar, av vil­ka Tryf­feli Pu­na­hei­di och Metsu­ri är de ny­as­te. Bland na­tu­rel­la färskos­tar do­mi­ne­rar ost­brö­den, en del av dem var av ut­märkt kva­li­tet. Det som sak­na­des är tra­di­tio­nell ny­ländsk bon­d­ost, som ti­di­ga­re har vun­nit fle­ra gång­er.

Den fin­länds­ka os­ten hål­ler hög kva­li­tet ock­så i en in­ter­na­tio­nell jäm­fö­rel­se. Kun­ska­pen om ost­till­verk­ning lig­ger djupt för­ank­rad i histo­ri­en, den kom till lan­det med schwei­zis­ka ost­mäs­ta­re un­der se­na­re hal­van av 1800-ta­let. Bland schwei­zar­na fanns det fle­ra go­da läro­mäs­ta­re som Fri­edrich Wi­ed­mer, som ock­så An­ders Wallén (min far­far) fick sin ut­bild­ning av. Se­na­re ord­na­des ut­bild­ning­en av ost­mäs­ta­re vid me­je­risko­lor, bå­de på fins­ka och på svens­ka.

En or­sak till att Ålands­me­je­ri­et har så bra ost­kva­li­tet i dag är just kun­ni­ga ost­mäs­ta­re. Ålands eda­me­rost och grädd­os­ten Ålands Spe­ci­al ut­veck­la­des på 1950-ta­let av Jo­han­nes Strand och följ­des se­na­re upp av Jo­han­nes Snell­man, som i dag är ÅCA:s vd.

I sam­band med täv­lings­ut­ställ­ning­en höll Ost­be­re­da­re­för­e­ning­en sitt års­mö­te på an­ri­ka re­stau­rang Ka­pel­let. Där ut­sågs Karl-Magnus Lind­fors och He­ik­ki Kyk­kä­nen till he­ders­med­lem­mar i för­e­ning­en, efter många år in­om ost­in­du­strin.

Ost­bran­schen var väl­digt länge en mans­do­mi­ne­rad bransch, det dröj­de till långt in på 1970-ta­let in­nan ock­så kvin­nor kunde bli ost­mäs­ta­re. An­ja Pö­lö­nen var den förs­ta kvin­nan som val­des till Årets ost­mäs­ta­re av Ost­be­re­da­re­för­e­ning­en 2009.

Årets kva­li­tets­täv­ling vi­sa­de upp en di­ger bredd av in­hems­ka os­tar, även om ostan­ta­let mins­kat i jäm­fö­rel­se med ti­di­ga­re täv­ling­ar. Lik­som på vin­si­dan märks en trend med me­ra smak­ful­la, kryd­da­de os­tar.

Tho­mas Hack­man, chef för Ålands­me­je­ri­et i Åbo, och ost­mäs­ta­ren Ric­kard Lind­blom från me­je­ri­et i Jo­ma­la bjöd på smak­pro­ver av den vin­nan­de gryn­pi­pi­ga os­ten Ålands Spe­ci­al.

Ali MoHAMMAd. Fo­to: Hu­se­in Fo­to: Hu­se­in Ali MoHAMMAd.

Till bäs­ta ched­da­rost val­des Ko­la­tun Ju­u­sto­las Wal­de­mar, en hård och in­i­från mog­nad ched­dar gjord på get­mjölk. Os­ten är en smak­sen­sa­tion med sö­ta vi­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.