Mat­teus ord­nar väl­gö­ren­hetskon­sert

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Själv­mord är sam­man­kopp­lat med pro­blem som fat­tig­dom, en­sam­het och ar­bets­lös­het men även psy­ki­a­tris­ka or­sa­ker som de­pres­sion el­ler and­ra di­a­gno­ser. Det pre­ven­ti­va ar­be­tet hand­lar myc­ket om att spri­da bud­ska­pet att man in­te be­hö­ver va­ra en­sam med si­na tan­kar och käns­lor. Det finns hjälp att få.

– Här har kyr­kan en vik­tig upp­gift och en möj­lig­het för liv­räd­dan­de ar­be­te, för mind­re en­sam­het och mer ge­men­skap och en all­män at­ti­tyd att vi har ett an­svar att ta hand om varand­ra, sä­ger My Ström, di­a­kon i Mat­teus för­sam­ling.

För att stöd­ja det här ar­be­tet ord­nar ger Mat­teus för­sam­ling en väl­gö­ren­hetskon­sert, där man sam­lar in peng­ar och upp­märk­sam­mar själv­mord och psy­kisk ohäl­sa. I kon­ser­ten med­ver­kar Mat­teus pop­kör, pro­jekt­kö­ren Mat­teus Vo­ice, Em­ma Gustafs­son med band, Mai­ja Ru­o­ko­nen, My Ström, Non­ni Mä­kikär­ki och vin­nar­na i MGP-fi­na­len, grup­pen ITS3 som fram­för sin låt Strum­pan emel­lan.

Un­der kon­ser­ten får publi­ken ock­så hö­ra per­son­li­ga be­rät­tel­ser om psy­kisk ohäl­sa.

Kon­ser­ten hålls lör­da­gen den 10 no­vem­ber kloc­kan 18 i Mat­teu­s­kyr­kan på Åbo­hus­vä­gen 3. Den fri­vil­li­ga en­tré­av­gif­ten går oav­kor­tat till Psy­ko­so­ci­a­la för­bun­det som är en ide­ell, svensk­språ­kig sak­kun­ni­g­or­ga­ni­sa­tion in­om om­rå­det psy­kisk häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.