Sa­me­ak­ti­vist får freds­sti­pen­di­um

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Svens­ka fredsvänner i Helsing­fors har i år in­stif­tat ett freds­sti­pen­di­um på 1 000 eu­ro. Det förs­ta sti­pen­di­et till­de­las sa­me­ak­ti­vis­ten Pet­ra Lai­ti för hen­nes dju­pa och out­trött­li­ga en­ga­ge­mang i frå­gor som be­rör sa­mer­nas fram­tid som Fin­lands en­da ur­sprungs­folk.

Sti­pen­di­eut­del­ning­en sker i mor­gon kloc­kan 15 vid Luc­kans Ve­ran­dan på Ge­orgs­ga­tan 31. Till­ställ­ning­en är öp­pen för all­män­he­ten.

Svens­ka fredsvänner är en po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den för­e­ning, som ar­be­tar för fred och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. För­e­ning­en är med­lem i Fin­lands Freds­för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.