Bokpra­tar­na lyf­ter fram eg­na fa­vo­ri­ter

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Hös­tens svens­ka bokprat i Es­bo ord­nas på Iso Ome­nas bib­li­o­tek näs­ta vec­ka. Bokpra­tar­na tar upp bå­de ny­a­re och äld­re läsupp­le­vel­ser och fa­vo­ri­ter som har haft en per­son­lig be­ty­del­se för dem. I kaf­fe­pa­u­sen får publi­ken dis­ku­te­ra si­na eg­na fa­vo­rit­böc­ker, stäl­la frå­gor och öns­ke­mål an­gå­en­de bib­li­o­te­kets ur­val av böc­ker.

Bokpra­tet hålls vid Iso Ome­nas bib­li­o­tek, på Ser­vice­tor­get i tred­je vå­ning­en kloc­kan 18 tis­da­gen den 13 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.